Konstitutionsutskottet avstyrker förslag om avskaffande av grundlagsskydd för vissa söktjänster

I dag lämnade konstitutionsutskottet sitt betänkande med anledning av regeringens proposition om ”Ett ändamålsenligt skydd för tryck- och yttrandefriheten” (prop 2021/22:59). Utskottsmajoriteten avstyrker regeringens förslag om att begränsa grundlagsskyddet för vissa publikationer och söktjänster som tillhandahåller personuppgifter om lagöverträdelser. I övrigt ställer sig utskottet bakom de föreslagna ändringarna i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.

För snart två år sedan publicerade 2018 års tryck- och yttrandefrihetskommitté sitt betänkande Ett ändamålsenligt skydd för tryck- och yttrandefriheten (SOU 2020:45). I betänkandet föreslogs ett antal ändringar i de svenska mediegrundlagarna. Bland annat föreslogs att vissa databaser med lagföringsuppgifter skulle undantas från det grundlagsskyddade området, att skyddet för så kallade ”webbsändningar” skulle begränsas, och att innehållet i utländska satellitsändningar skulle kunna prövas av svensk domstol i vissa fall. Trots att flera remissinstanser kom att rikta kritik mot betänkandet valde regeringen, som i november 2021 lade fram en proposition med samma namn, att gå vidare med kommitténs förslag.

I dag publicerades konstitutionsutskottets betänkande (2021/22:KU14), där förslagen i propositionen behandlas.

Utskottet tillstyrker huvuddelen av de förslagna ändringarna, såsom att:

  • yttrandefrihetsgrundlagens territoriella tillämpningsområde utvidgas till att omfatta vissa programsändningar via satellit med stark anknytning till Sverige – som för närvarande anses utgå från utlandet och således i princip inte omfattas av svensk jurisdiktion,
  • anskaffarfriheten enligt mediegrundlagarna inskränks i syfte att möjliggöra tillämpning av skyddslagens avbildningsförbud även inom det grundlagsskyddade området, samt att
  • tillämpningsområdet för den så kallade webbsändningsregeln i yttrandefrihetsgrundlagen begränsas till att omfatta endast aktörer som bedriver verksamhet med skydd enligt den så kallade databasregeln.

Utskottet – genom en majoritet bestående av ledamöter från M, KD, C och SD – avstyrker däremot propositionens förslag om att inskränka grundlagsskyddet för vissa publikationer och söktjänster som tillhandahåller personuppgifter om lagöverträdelser.

Utskottet konstaterar visserligen att gällande reglering inte ger ett tillräckligt skydd för integritetskränkningar, eftersom det finns aktörer som i praktiken tillhandahåller tjänster liknande privata belastningsregister. Samtidigt betonas att intresset av att skydda enskilda mot integritetskränkningar måste vägas mot rätten till yttrande- och informationsfrihet, och att varje begränsning av det grundlagsskyddade området måste ske med beaktande av den fria åsiktsbildningens betydelse för demokratin.

Mot bakgrund även av den starka remisskritiken mot förslaget, konstaterar utskottet:

Utskottets uppfattning är att de påtalade bristerna i den föreslagna regleringens förutsebarhet innebär att regeringens förslag inte kan anses utgöra en ändamålsenlig begränsning av det grundlagsskyddade området. Om regeringens förslag skulle genomföras riskerar det enligt utskottet att skapa en alltför bred och oprecis möjlighet att göra inskränkningar i grundlagsskyddet genom vanlig lag.”

Riksdagen förväntas fatta beslut om förslagen på grundlagsändringar den 11 maj.

Konstitutionsutskottets betänkande hittar du här.

Om du vill veta mer om förslagen på grundlagsändringar eller har andra frågor om tryck- och yttrandefrihetsrätt, är du välkommen att kontakta Ulf Isaksson och Esa Kymäläinen, advokater och delägare på TIME DANOWSKY Advokatbyrå.