TVISTLÖSNING

Befinner du dig i en situation som redan är eller kan komma att utvecklas till en tvist?
Vår tvistlösningsgrupp är en av de mest erkända i Sverige.

Vi biträder företag, myndigheter och organisationer i kommersiella tvister, både i Sverige och internationellt.

Byråns tvistlösningsgrupp har omfattande erfarenhet från såväl domstolsprocesser som svenska och internationella skiljeförfaranden. Våra uppdrag har bland annat innefattat biträde till banker, försäkringsbolag, konsultbolag och energibolag i avtalstvister och tvister om ansvar och skadestånd. Vi har också varit ombud i ett stort antal medierättsliga mål i frågor rörande immaterialrätt och yttrandefrihet. Vi har företrätt klienter i fler än 20 mål inför Högsta domstolen, och har drivit och vunnit mål i såväl EU-domstolen som Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna.

Varje process är unik. Varje process behöver drivas så att resultatet blir optimalt.

I det inledande arbetet behöver flera frågor identifieras och bedömas:

— Vilka är tvistefrågorna?
— Vad säger juridiken?
— Vilket är bevisläget?
— Vilken utredning behövs?
— Vad vill vi uppnå?
— Vilket är det bästa upplägget för processen?
— Hur ordnas arbetet med processen?
— Hur lång tid kommer det att ta?
— Vad kommer det att kosta?

Alternativ till process måste också prövas. Vilka är möjligheterna till förlikning och vilken är strategin och åtgärderna för att åstadkomma en förlikning? Vad kan ett acceptabelt resultat vara?

Peter Danowsky, Ulf Isaksson, Andreas Eriksson och Esa Kymäläinen har alla lång och omfattande erfarenhet av processer. De har dessutom samarbetat i många ärenden under årens lopp och kompletterar varandra väl.

Peter Danowsky och Andreas Eriksson arbetar framför allt med kommersiella tvister i allmän domstol och i skiljeförfaranden.

Ulf Isaksson arbetar framför allt med medierelaterade och immaterialrättsliga processer. Ulf Isaksson har även stor erfarenhet av marknadsrättsliga och konkurrensrättsliga tvistefrågor.

Esa Kymäläinen har särskilt fokus på regulatoriska och förvaltningsrättsliga frågor.

Ett bra processteam består ofta av en senior och en junior jurist. I större tvister behöver teamet vara större. Här skräddarsyr vi teamet efter behovet, i samförstånd med klienten.

Vår strävan är att hela processen ska utföras så snabbt som möjligt, så kostnadseffektivt som möjligt och med bästa resultat.

Vi är öppna för att diskutera kostnadsramar eller överenskommelser som innebär att en del av arvodet är beroende av resultatet i tvisten, med beaktande av de krav som följer av god advokatsed.

För nya klienter inleder vi gärna kontakten med en inledande ömsesidig presentation så att både vi och den potentiella klienten kan bedöma om förväntningarna kan uppfyllas.

Förutom biträde i alla typer av kommersiella tvister innefattar byråns arbete ofta rådgivning i ett inledande skede med bland annat strategiska överväganden, positionering och riskanalyser. Vi tillhandahåller även oberoende bedömningar och vissa andra fristående tjänster i anslutning till tvister.

I ett visst skede av en process kan en part eller ett ombud ha nytta av en oberoende analys av vad som kan behöva kompletteras, hur en fråga ska utvecklas tydligare, styrkor och svagheter i den egna och i motpartens talan etc. Den hjälpen finns inte alltid i den omedelbara närheten.

Behovet av en sådan analys kan finnas innan talan väcks, inför ett svaromål eller ett sista yttrande, eller som en kontrollstation inför huvudförhandlingen. Även vid andra tillfällen i processen, som vid en möjlig förlikning eller vid överväganden om överklagande, kan en utomståendes blick vara av värde.

Vår stora erfarenhet från processer av skiftande slag, både som ombud och skiljemän, ger oss möjlighet att på ett effektivt sätt och mot fast pris gå igenom ett processmaterial och göra en bedömning av processläget.

Upplägget är följande: Efter sedvanlig jävskontroll tillhandahålls processmaterialet eller ett kondenserat underlag för bedömning av omfattningen och komplexiteten; gärna också en kortfattad redogörelse för de frågor som särskilt identifierats. Gemensamt med uppdragsgivaren bestäms hur och när bedömningen och förslag till åtgärder ska redovisas. Efter detta bestäms ett fast pris.

En hjälp för anlitat ombud kan vara ”coachning” inför en huvudförhandling eller ett fingerat motstånd av ”djävulens advokat” för att testa eventuella svagheter i ett mål. Detta kan bidra till ett bättre processresultat.

Arbetet med processlägesbedömningen och det som i övrigt beskrivs här utförs i första hand av Peter Danowsky, som har mer än 40 års erfarenhet av tvistlösning.

Kontakt:

Advokaterna i vår tvistlösningsgrupp har återkommande uppdrag som skiljemän och rankas i Partners and Legal500.

KONTAKTER