Time Danowsky Integritetspolicy

Inledning

TIME DANOWSKY värdesätter din personliga integritet. I denna integritetspolicy informerar vi dig om hur vi hanterar de personuppgifter vi samlar in eller erhåller i samband med vår advokatverksamhet, via vår webbplats och på andra sätt. TIME DANOWSKY Advokatbyrå AB, 559179-9795, är personuppgiftsansvarig.

Du är inte skyldig att lämna dina personuppgifter till oss, men om du inte gör det kan vi inte utföra uppdrag i vilka det är nödvändigt att vi behandlar personuppgifter i syfte att kunna utföra vårt uppdrag. Dessutom kan vi inte åta oss uppdrag om vi inte erhåller nödvändiga personuppgifter för att kunna utföra jävs- och penningtvättskontroll.

Vi behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning, inklusive den allmänna dataskyddsförordningen 2016/679 (”GDPR”). Om du meddelar oss intresse om anställning eller på annat sätt är i kontakt med oss i rekryteringssammanhang och vill veta mer om hur vi behandlar dina personuppgifter, se vår Information om behandling av arbetssökandes personuppgifter. För information om vilka cookies vi använder på vår webbplats, se vår Cookiepolicy.

Vems och vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar dina personuppgifter i följande fall:

  • När du är kontaktperson hos klient, motpart, eller andra intressenter i samband med att vi utför uppdrag inom vår advokatverksamhet, eller som vi behandlar när uppdraget förbereds, utförs eller administreras (”Kontaktperson”). Detta inkluderar även kontaktpersoner hos potentiella klienter, andra rådgivare eller personer som vi önskar att kommunicera med för att informera om våra tjänster.
  • När du är leverantör, samarbetspartner eller annan part som utför, eller kan komma att utföra, tjänster åt oss (”Leverantör”).
  • När du anmäler dig och/eller deltar i något av våra evenemang, seminarium eller liknande (”Deltagare”).
  • När du besöker vår webbplats och, i förekommande fall, kontaktar oss via vårt kontaktformulär eller anmäler dig till vårt nyhetsbrev (”Webbplatsbesökare”).

För Kontaktpersoner och Leverantörer omfattar personuppgifterna vanligtvis namn, kontaktuppgifter, titel och i undantagsfall personnummer, kontonummer och bild. Vi behandlar dessa personuppgifter för att genomföra obligatorisk jävs- och (i förekommande fall) penningtvättskontroll, fullgöra våra legala och regulatoriska förpliktelser i övrigt, utföra och administrera uppdraget, för att tillvarata dina eller vår klients intressen, hantera leverantörsförhållanden samt för redovisnings- och faktureringsändamål. Därutöver kan uppgifterna utgöra underlag för intern marknads- och klientanalys och statistik, riskhantering och för metod- och affärsutveckling. Personuppgifterna kan även komma att användas för marknadsföringsåtgärder.

För Deltagare och Webbplatsbesökare behandlar vi personuppgifter i form av namn, e-mailadress och eventuellt andra kontaktuppgifter. I samband med evenemang och seminarium kan vi komma att behandla uppgifter om allergier och matpreferenser samt, i vissa fall, bilder och inspelat material på plats. Vi behandlar personuppgifterna för att kunna anordna evenemang och seminarier, besvara din förfrågan om kontakt och/eller för marknadsföringsändamål. På vår webbplats använder vi även cookies för att optimera Webbplatsbesökares upplevelse, se vår Cookiepolicy för mer information.

Personuppgifterna härrör från dig själv eller din arbetsgivare, medan andra uppgifter kan uppkomma inom ramen för utförande av våra tjänster. I förekommande fall samlar vi in och lagrar personuppgifter från externa källor som offentliga bolags- och adressregister, sökbara och offentliga webbplatser och/eller från kreditupplysningsföretag.

Rättslig grund för behandlingen

Behandlingen av Kontaktpersoners personuppgifter sker när det är nödvändigt för oss för att vi ska kunna (i) fullgöra vårt avtal med dig eller för att kunna vidta åtgärder innan avtal ingås och/eller (ii) fullgöra våra rättsliga förpliktelser enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt och terrorism, andra tillämpliga lagar och Advokatsamfundets regelverk eller för att fullgöra andra rättsliga förpliktelser som åligger oss. Även behandlingen av Leverantörers personuppgifter utförs för att kunna fullgöra vårt avtal med dig eller för att kunna vidta åtgärder innan avtal ingås.

Deltagares och Webbplatsbesökares personuppgifter behandlas för att uppfylla ett berättigat intresse, så som att bjuda in till evenemang eller utskick av nyhetsbrev, där vi bedömt att det berättigade intresset väger tyngre än den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter (intresseavvägning). Vi behandlar även personuppgifter med intresseavvägning som rättslig grund i samband med utveckling av vår advokatverksamhet.

Lagring och utlämning av personuppgifter

Vi sparar personuppgifter under den period det är nödvändigt för det aktuella ändamålet för vilket vi behandlar uppgifterna. I enlighet med våra skyldigheter enligt Vägledande regler för god advokatsed sparas uppdragsrelaterad information under en tid om tio år från dagen för uppdragets slutförande, eller den längre tid som påkallas av uppdragets natur.

Om du avanmäler dig från nyhetsbrev kommer uppgifterna, till den del de sparats för sådana ändamål, att raderas. Efter deltagande i evenemang eller seminarium behåller vi de personuppgifter som behandlades för de angivna ändamålen personuppgifter i ett (1) år innan vi raderar dem. Vi vill dock uppmärksamma dig på vid radering av dina personuppgifter för viss behandling kan vi komma att behålla personuppgifterna för andra ändamål, t.ex. om du fortfarande är klient eller leverantör.

De personuppgifter vi behandlar inom ramen för vår advokatverksamhet omfattas i stor utsträckning av advokatsekretess och kommer inte att lämnas ut till utomstående annat än i de fall då (i) du samtyckt till detta, (ii) det är nödvändigt för att tillvarata dina intressen och inte strider mot dina instruktioner, (iii) det krävs för att vi ska kunna fullgöra en lagstadgad skyldighet, ett åtagande gentemot Advokatsamfundet eller efterkomma myndighets- eller domstolsbeslut, (iv) det är nödvändigt för att tillvarata våra rättsliga intressen eller, (v) i samband med att vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning (t.ex. tillhandahållande av IT-system).

Överföring till land utanför EU/EES

TIME DANOWSKY kan anlita externa samarbetspartners och leverantörer att utföra uppgifter för vår räkning, t ex för att tillhandahålla IT-tjänster, betalningslösningar samt analyser eller statistik. Utförandet av dessa tjänster kan innebära att våra samarbetspartners, både inom och utanför EU/EES, får tillgång till era personuppgifter. Överföring av personuppgifter till annat land kan också aktualiseras inom ramen för ett uppdrag i vilket det är nödvändigt att anlita biträde av ett utländskt ombud eller som rör en internationell tvist eller transaktion.

Samarbetspartners som hanterar personuppgifter för TIME DANOWSKYs räkning undertecknar alltid avtal med oss för att säkerställa en hög skyddsnivå för era personuppgifter. I förhållande till samarbetspartners utanför EU/EES vidtas i nödvändiga fall dessutom särskilda skyddsåtgärder, t.ex. genom att vi ingår avtal som inkluderar standardavtalsklausuler för dataöverföring i enlighet med EU-kommissionens beslut och som finns tillgängliga på EU-kommissionens hemsida.

Dina rättigheter

Nedan följer en lista över de rättigheter du har avseende vår behandling av dina personuppgifter. Rättigheterna är inte absoluta och en begäran om utövande av rättigheterna resulterar därför inte alltid i någon åtgärd. Advokaters tystnads- och diskretionsplikt kan i vissa fall hindra oss från att lämna ut information om de uppgifter som vi behandlar. Likaså kan Advokatsamfundets regler i vissa fall utgöra hinder mot att radera eller begränsa behandlingen av viss eller vissa personuppgifter.

Dina rättigheter i GDPR inkluderar:

  • Rätt till tillgång – Enligt artikel 15 GDPR har du rätt att få tillgång till dina personuppgifter samt viss information rörande behandlingen av dem. Den informationen framgår av detta dokument.
  • Rätt till rättelse – Enligt artikel 16 GDPR har du rätt att få felaktiga personuppgifter rättade samt att komplettera ofullständiga personuppgifter.
  • Rätt till radering – Under vissa omständigheter har du enligt artikel 17 GDPR rätt att få personuppgifterna raderade. Detta är den så kallade ”rätten att bli bortglömd”.
  • Rätt till begränsning av behandling – Under vissa omständigheter har du enligt artikel 18 GDPR rätt att begränsa behandlingen som vi vidtar.
  • Rätt till dataportabilitet – Enligt artikel 20 GDPR har du rätt att få ut personuppgifterna (eller få dem överförda till en annan personuppgiftsansvarig) i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.
  • Rätt att göra invändningar – Enligt artikel 21 GDPR har du rätt att invända mot särskilda personuppgiftsbehandlingar.

Kontaktinformation

Kontakta oss på [email protected] om du har några frågor angående vår personuppgiftsbehandling eller önskar utöva dina rättigheter enligt ovan. Om du är missnöjd med vår behandling finns möjlighet att framföra klagomål hos Integritetsskyddsmyndigheten via www.imy.se. Du kan även vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.