OFFENTLIG UPPHANDLING OCH KONKURRENS

Vi finns med genom hela upphandlingsprocessen och hanterar alla typer av konkurrensrättsliga frågor.

Vi har lång erfarenhet av att strukturera och genomföra upphandlingar, från utformning av strategi och dokumentation till utvärdering och kontraktstilldelning. Vi biträder även regelbundet vid överprövningar och överklaganden. Vi företräder såväl myndigheter, statliga företag och kommuner som privata aktörer.

Våra advokater bistår också med konkurrensrättsliga överväganden samt EU-rättsliga frågor rörande bl a fri rörlighet för varor och tjänster. Vi har stor erfarenhet av konkurrensrättsliga och EU-rättsliga tvister i Marknadsdomstolen, Högsta domstolen, Högsta förvaltningsdomstolen och EU-domstolen. Som medlemmar i Antitrust Alliance har vi tillgång till internationell expertis för gränsöverskridande konkurrensrättsliga och upphandlingsrättsliga ärenden.

KONTAKTER