Regeringen föreslår inskränkningar i mediegrundlagarna

Under torsdagen lämnade regeringen förslag på ett antal ändringar i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Förslagen – som föranletts av en statlig utredning från 2020 – lämnas nu över till Lagrådet på remiss.

I juni 2018 tillsatte regeringen en parlamentarisk kommitté med uppdrag att utreda vissa frågor på det tryck- och yttrandefrihetsrättsliga området. Kommittén, som kommit att kallas 2018 års tryck- och yttrandefrihetskommitté, återkom med sitt utredningsbetänkande i augusti 2020.

I betänkandet föreslogs bland annat ett avbildningsförbud, att vissa databaser med lagföringsuppgifter skulle undantas från det grundlagsskyddade området, att skyddet för så kallade ”webbsändningar” skulle begränsas, och att innehållet i utländska satellitsändningar skulle kunna prövas av svensk domstol i vissa fall.

Nu går regeringen vidare med utredningens förslag. I en lagrådsremiss som publicerades under torsdagen föreslår regeringen ett antal begränsningar i grundlagarna ”för att anpassa grundlagsskyddet till den tekniska och mediala utvecklingen”.

De förslag som presenteras i lagrådsremissen stämmer huvudsakligen överens med kommitténs förslag. Bland annat föreslås inskränkningar i grundlagsskyddet för webbaserade direktsändningar, utökad svensk jurisdiktion för utländska satellitsändningar, och ett slopat grundlagsskydd för samlingar av uppgifter om lagöverträdelser. Dessutom föreslås en ny bestämmelse i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen, som anger att skyddslagens avbildningsförbud ska kunna tillämpas utan hinder av grundlagsregleringen.

Under den tidigare remissgången har förslagen mött ett blandat mottagande. En majoritet av remissinstanserna – däribland Justitiekanslern, Svenska journalistförbundet och Sveriges advokatsamfund – anser att de föreslagna undantagsreglerna för brottsuppgiftssamlingar är för vaga eller svårtolkade. Ett antal remissinstanser från mediebranschen har också ifrågasatt om de föreslagna undantagsreglerna för skyddslagens avbildningsförbud utgör en motiverad begränsning av yttrandefriheten.

Regeringen föreslår att ändringarna ska träda i kraft den 1 januari 2023.

Vill du veta mer om regeringens förslag eller har andra frågor kring tryck- och yttrandefrihetsrätt, är du välkommen att kontakta Ulf Isaksson och Esa Kymäläinen, advokater och delägare på TIME DANOWSKY Advokatbyrå.