DSA och DMA har trätt i kraft – detta händer nu

Under november trädde de nya EU-förordningarna Digital Services Act (DSA) och Digital Markets Act (DMA) i kraft. Förordningarna reformerar lagstiftningen kring digitala tjänster och sociala medier – och syftar bland annat till att stärka konsumentskyddet och bidra till en mer rättvis och öppen digital marknad. Detta är vad som händer nu.

I december 2020 lade EU-kommissionen fram förslag på två nya förordningar riktade mot digitala tjänster och sociala medier – DSA och DMA.

DSA, som bygger vidare på det drygt 20 år gamla e-handelsdirektivet (2000/31), syftar till att reglera vissa onlineplattformars ansvar för användargenererat innehåll. Förordningen innehåller bland annat regler som ger användare rätt att klaga på plattformarnas beslut att ta bort användargenererat innehåll – även när beslut har fattats med stöd av plattformens egna användarvillkor. Dessutom tillkommer nya regler för radering av olagligt innehåll, transparenskrav för rekommendationssystem och algoritmer, och förbud mot vissa typer av riktad marknadsföring som innefattar profilering av användare.

Överträdelser av förordningen kan medföra böter på upp till sex procent av plattformsföretagets globala årsomsättning – vilket alltså liknar den sanktionsmodell som gäller enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

DMA är en mer konkurrensrättsligt inriktad lagstiftning som syftar till att förhindra otillbörligt agerande av så kallade ”grindvakter” – plattformsleverantörer med en betydande inverkan på den inre marknaden. Förordningen innehåller bland annat krav på grindvaktsbolag att säkerställa kompabilitet mellan tredjeparters programvara och deras egna tjänster i vissa fall, att låta företagsanvändare få tillgång till vissa data som genererats vid användning av grindvaktsbolagets plattform, och att inte diskriminera företagsanvändares produkter och tjänster till förmån för sina egna genom att till exempel rangordna de egna produkterna och tjänsterna högre i sökresultatslistor.

Även DMA innefattar sanktionsavgifter som uppgår till en andel – i vissa fall upp till 20 procent – av ett företags globala årsomsättning.

Efter det att EU-kommissionen presenterade sina första förordningsförslag i slutet av 2020 har förslagen förhandlats i så kallade ”trialoger” mellan EU-kommissionen, Europaparlamentet och ministerrådet. Under våren kunde parterna nå en principöverenskommelse, och så sent som i oktober publicerades en slutlig version av förordningarna i EU:s officiella tidning. Efter en övergångsperiod om 20 dagar trädde DMA i kraft den 1 november, och DSA den 16 november.

Förordningarna blir dock inte direkt tillämpliga i medlemsstaterna i samband med ikraftträdandet – åtminstone inte helt och hållet.

Vad gäller DMA kommer merparten av bestämmelserna att börja gälla först efter en ytterligare övergångsperiod – från och med den 2 maj 2023. Undantagen, som alltså började gälla från och med ikraftträdandet i november i år, är vissa bestämmelser som ger EU-kommissionen rätt att anta vissa kompletterande lagstiftningsakter och riktlinjer som preciserar förordningens tillämpningsområde och kraven på grindvakterna.

De konkreta skyldigheterna för bolag som omfattas av förordningen kommer alltså inte att börja tillämpas förrän nästa år.

Även för DSA kommer merparten av bestämmelserna att börja tillämpas först senare. De bestämmelser i förordningen som nu börjat gälla handlar främst om förberedande åtgärder – som skyldigheter för vissa plattformsföretag att rapportera antalet användare på plattformen och befogenheter för EU-kommissionen att anta kompletterande bestämmelser till förordningen, inleda vissa undersökningar och begära ut viss information.

De flesta materiella skyldigheterna för plattformsföretag som omfattas av DSA börjar i stället att gälla den 17 februari 2024.

Om du har frågor angående DSA eller DMA är du välkommen att kontakta Esa Kymäläinen, advokat och partner, eller Fredrik Thorslund, biträdande jurist, på TIME DANOWSKY Advokatbyrå.