Uppsägning av avtal mellan näringsidkare – en guide i kristider

När konsekvenserna av Coronaviruset drastiskt förändrar företagens förutsättningar uppstår inte sällan ett behov av att omförhandla eller säga upp vissa avtal, t.ex. leverantörsavtal. Vi på TIME DANOWSKY har sammanställt några rader om vad man som företagare bör tänka på inför ett beslut att säga upp ett avtal.

Notera att denna text utgår från avtal mellan näringsidkare och att svensk rätt är tillämplig på avtalet. Här kan du läsa om vad som finns för alternativ för t.ex. korttidspermittering av personal. Om inget är avtalat men båda parter är svenska och avtalet avser tjänster i Sverige kan man utgå från att svensk rätt är tillämplig.

Avtalets löptid
Om avtalet skulle sakna uppsägningsbestämmelse är utgångspunkten att avtal som löper tills vidare kan sägas upp med skälig uppsägningstid. Avtal som är begränsade till viss tid upphör som utgångspunkt att gälla vid avtalstidens utgång och går inte att säga upp i förtid. Vanligen finns dock två olika sätt att säga upp ett avtal till upphörande, se nedan.

Uppsägning eller hävning (samt Force Majeure)
Avtalet kan ha en bestämmelse som medger att en part säger upp avtalet utan att ange något särskilt skäl, s k ”termination for convenience”. Avtalet kan då sägas upp till upphörande av valfri anledning och avtalet upphör när uppsägningstiden har löpt ut. Det andra alternativet är att avtal kan sägas upp med anledning av motpartens avtalsbrott, s k ”termination for cause”. Normalt krävs då att avtalsbrottet är av grov och/eller bestående karaktär, om inte annat framgår av avtalet. En sådan uppsägning utan grund kan medföra skadeståndsansvar.

Det bör också nämnas att ett avtal helt eller delvis också kan sägas upp under vissa exceptionella omständigheter som förhindrar part att fullgöra sina åtaganden, s k ”Force Majeure”, något som kan bli aktuellt vid en pandemi. Här finns mer information om detta.

Hur avtalet ska sägas upp
En viktig aspekt att ta i beaktande är hur själva uppsägningen ska gå till, något som ofta anges i själva uppsägningsklausulen. Inte sällan ska en uppsägning ske skriftligen, till viss adress och på visst sätt, t ex via rekommenderat brev. Avtalet kan många gånger ha ett separat avsnitt eller klausul om meddelanden. I de fall det inte finns något reglerat i avtalet om uppsägningens form, är en skriftlig uppsägning att rekommendera eftersom dokumentation förbättrar bevisläget.

Åtgärder i anledning av uppsägning
Det förekommer att avtal innehåller bestämmelser om hur parterna ska agera under uppsägningstiden, t ex avseende återlämning av utrustning, återlämnande eller radering av data, personuppgiftshantering etc. Kontrollera om avtalet innehåller någon reglering avseende detta.

Konsekvensanalys, tvistlösning och förhandling
Här bör även risken för eventuell tvist vägas in, för det fall motparten skulle göra en annan tolkning av avtalets bestämmelser och/eller sakläget. Avtalet innehåller ofta en tvistlösningsklausul som anger att tvist ska avhandlas i allmän domstol eller skiljenämnd. Skiljenämnd är ofta en mycket kostsam process. Om någon tvistlösningsklausul inte finns i avtalet ska tvist som utgångspunkt avgöras i allmän domstol.

Även om de juridiska möjligheterna att säga upp avtalet skulle vara begränsade kan parterna i många fall ändå nå en överenskommelse vid förhandlingsbordet. Om en part i förlängningen t ex riskerar konkurs om avtalet måste fullgöras, eller om förutsättningarna på annat sätt har ändrats på så sätt att tjänsterna inte kommer kunna levererats på avsett (och avtalat) sätt, kan det också ligga i den andra partens intresse att söka hitta en lösning som är hållbar för båda parter. Här finns mer. Om ni skulle nå en sådan överenskommelse är det viktigt att undersöka om det finns några särskilda krav för att ändra ert ursprungliga avtal, så att modifieringar dokumenteras på rätt sätt.

Om ni vill veta mer om uppsägning av avtal eller har frågor i övrigt är ni välkomna att kontakta Mikael Nelson, ansvarig för Corporate Commercial på TIME DANOWSKY Advokatbyrå.