Obestånd – företagsrekonstruktion och konkurs

Den som mer än tillfälligtvis inte kan betala sina skulder i tid är på obestånd. Då kan det bli aktuellt med konkurs eller företagsrekonstruktion.

Ert företags avtal och fordringar påverkas förstås av att en avtalspartner försätts i konkurs eller blir föremål för rekonstruktion. Konkurs innebär i korthet att en konkursförvaltare avvecklar företagets tillgångar och skulder. En företagsrekonstruktion innebär starkt förenklat att företagets avtal och skulder saneras för att ge det bättre möjligheter att fortsätta verksamheten framöver, ofta med en lättad skuldbörda.

1. Vad händer med våra avtal?

Konkurs
En konkurs leder nästan alltid till att det konkursade företaget inte kommer att fullgöra sin del av avtalet med er. Det ger typiskt sett en möjlighet att häva avtalet, men till litet värde. Det konkursade företaget har på flera sätt upphört och nästan inget kan ske utan konkursförvaltarens inblandning. Är avtalet värdefullt för konkursboet kan konkursförvaltaren ändå välja att fullgöra det.

Rekonstruktion
Avtal består under rekonstruktion. Er möjlighet att häva avtalet under rekonstruktionen kan begränsas enligt särskilda bestämmelser i lag.

2. Vad händer med våra fordringar?
Det finns olika typer av fordringar; exempelvis de som avser krav på betalning för utförda leveranser och skulder som är säkrade med olika former av pantsättningar eller förbindelser (t ex företagsinteckningar, pantbrev i fastigheter eller bankgarantier). Vissa säkerheter är inte lika uppenbara, bland annat om er fordran gäller arbete på egendom som avtalsparten överlämnat till er.

Konkurs
En fordran utan säkerhet eller förmånsrätt betalas i konkursen om och i den mån det återstår tillgångar när alla skulder och kostnader är betalda. Ofta betalas ingen eller endast en bråkdel av skulden.

Rekonstruktion
Fordringar utan säkerhet eller förmånsrätt skrivs nästan alltid ned, ofta kraftigt. Rekonstruktören kan presentera ett ackordsförslag för fordringsägarna att ta ställning till och ett slags omröstningsförfarande gäller där fordringens relativa storlek avgör röststyrkan.

3. Kan vi säga upp vårt avtal?
Möjligheten att häva skiljer sig mellan olika avtalstyper. Olika regler om hävning gäller för köp och hyra, exempelvis. Det är viktigt att kontrollera bestämmelserna i avtalet och särskilt om detta innehåller ett förbehåll för hävning vid ett väsentligt avtalsbrott. Här nedan utgår vi från att det finns en hävningsrätt i och för sig.

Konkurs
Ja, förutsatt att det konkursade företaget bryter mot avtalet på ett väsentligt sätt. Det praktiska och ekonomiska värdet av en hävning är i allmänhet inget.

Rekonstruktion
Hävningsrätten beror på om avtalsparten har begått ett väsentligt avtalsbrott, men det har också betydelse om avtalsbrottet inträffade före rekonstruktionsbeslutet eller under rekonstruktionen. Möjligheten att häva på grund av väsentliga avtalsbrott före rekonstruktionsbeslutet kan falla bort om den avtalsbrytande parten och rekonstruktören på fråga meddelar att avtalet kommer att fullgöras.

4. Kan vi ansöka om utmätning hos kronofogden?
Nej, det är enligt huvudregeln inte möjligt vare sig i konkurs eller i ett rekonstruktionsförfarande. Inom ramen för ett rekonstruktionsförfarande finns ett visst utrymme att kvitta fordringar, om ni också har en skuld till det företag som är föremål för rekonstruktionen. Även i konkurs kan det finnas anledning att överväga kvittning.

5. Vårt avtal innehåller en klausul om att vi får häva avtalet vid vår avtalsparts konkurs eller företagsrekonstruktion?
Sådana klausuler är mycket vanliga men anses i allmänhet inte giltiga. Förenklat uttryckt beror den uppfattningen på att effekterna av hävningen drabbar det konkursade företagets andra fordringsägare. Ett viktigt syfte med både rekonstruktion och konkurs är att skuldnedskrivningen eller avvecklingen ska ske med hänsyn till alla fordringsägarnas intressen och ställning enligt lagen.

6. Några saker att tänka på
Ni bör överväga att omedelbart avbryta alla leveranser om ni inte fått betalt eller säkerhet för framtida betalning.

Bevaka fordringarna i konkursen eller rekonstruktionen och följ förfarandet i tingsrätten.

Bedöm vilket slags fordran ni har, eventuella säkerheter och om det finns möjligheter att kvitta.

Tänk på att era tidigare kontaktpersoner hos avtalspartnern i regel inte längre är behöriga att lämna bindande besked inom ramen för ert avtal.

Om ni har frågor om överväganden i ert specifika fall är ni välkomna att kontakta Ulf Isaksson, advokat och delägare på TIME DANOWSKY Advokatbyrå.