Riktlinjer för maximala volymer i offentliga ramavtal

Med anledning av EU-domstolens dom i mål C-216/17 (Coopservice) och den efterföljande omfattande debatten i ärendet publicerade statliga Upphandlingsmyndigheten nyligen riktlinjer för maximala volymer i ramavtal.

Enligt Coopservice-domen måste ett ramavtal innehålla en maximal mängd av de upphandlade produkterna eller tjänsterna. Domen utfärdades i december 2018 och har lett till flera frågor om hur domen ska tolkas och hur man i praktiken ska tillämpa maximala volymer i offentligt upphandlade ramavtal. Upphandlingsmyndighetens riktlinjer tar sikte på flera av dessa frågor, här är några exempel:

På grund av osäkerhet om rättsläget rekommenderas att upphandlande enheter som huvudregel tillämpar maximala volymer inte bara i ramavtal som ingåtts med en leverantör, utan också de som ingåtts med flera leverantörer.

Den maximala volymen bör adressera det maximala beloppet eller omfattningen för produkter och / eller tjänster eller, som ett alternativ, uttryckas med ett monetärt värde. Det är inte nödvändigt att bestämma både ett maximibelopp och ett maximivärde.

När flera enheter kan göra avrop från ramavtalet räcker det normalt med att fastställa en gemensam maximal volym enligt ramavtalet.

Riktlinjerna i sin helhet.