Europadomstolen bekräftar att konventionsrättigheter ska iakttas även på privata arbetsplatser

I två nya avgöranden har Europadomstolen bekräftat att rättigheter som följer av Europakonventionen ska iakttas även i anställningsförhållanden inom privat sektor.

I det ena målet ansågs en arbetstagares yttrandefrihet (artikel 10) ha kränkts genom att nationella domstolar godtagit ett avskedande av arbetstagaren, på grund av att han publicerat artiklar på en webbsida. I det andra aktualiserades rätten till skydd för privatliv (artikel 8) vid kameraövervakning på en arbetsplats.

Som utgångspunkt anses Europakonventionens rättigheter och friheter gälla i förhållandet mellan enskilda och de stater som åtagit att följa konventionen. Under senare tid har Europadomstolen emellertid fastställt att stater är också skyldiga att se till att vissa konventionsrättigheter får genomslag i förhållanden mellan enskilda – inräknat domstolstvister.

Den 6 november meddelade Europadomstolen dom i målet Herbai mot Ungern. Klaganden i målet var en person som tidigare tjänstgjort som HR-chef på en stor privatägd nationell bank. Klaganden hade avskedats från sin tjänst efter att arbetsgivaren uppmärksammat att klaganden publicerat ett antal artiklar på en branschsajt. Arbetsgivaren ansåg att publiceringarna utgjort brott mot arbetstagarens lojalitets- och tystnadsplikt. När klaganden begärde prövning av avskedandet i nationell domstol, med hänvisning till sin yttrandefrihet, fick han inget gehör. De nationella domstolarna ansåg att parternas anställningskontrakt och den nationella arbetsrätten inte lämnade något utrymme för avvägningar där arbetstagarens yttrandefrihet kunde beaktas.

I sin dom framhåller Europadomstolen att klagandens artiklar, som väsentligen handlade om strategiskt HR-arbete och ändringar i nationell skattelagstiftning, inte utgjorde kommersiella yttranden eller annars var ägnade att skada arbetsgivaren. Artiklarna ansågs i stället behandla ämnen av allmänt intresse, vilket skärper hänsynen till yttrandefriheten.

Europadomstolen konstaterar att de ungerska domstolarna, genom att vid prövningen av avskedandet endast ha beaktat anställningskontraktet och arbetsrätten, inte tagit tillräcklig hänsyn till klagandens yttrandefrihet. Redan av detta skäl ansågs Ungern ha kränkt klagandens yttrandefrihet enligt artikel 10 i Europakonventionen.

Europadomstolens dom i målet Lopéz Ribalda m fl mot Spanien, meddelad den 17 oktober i stor kammare (Grand Chamber), rör en privat arbetsgivares användning av dold kameraövervakning. Arbetsgivaren hade i hemlighet övervakat sina anställda på arbetsplatsen med kameror, i syfte att utreda misstänka stölder. De anställda, varav några hade blivit avskedade till följd av övervakningsfynden, invände att övervakningen var rättsstridig. Invändningen fick inget gehör hos de spanska domstolarna. Kärandena vände sig då till Europadomstolen med åberopande av att deras rätt till privatliv hade kränkts.

I sitt avgörande anser Europadomstolen att de spanska domstolarna kommit fram till en rimlig slutsats, som föregåtts av en seriös avvägning mellan arbetsgivarens och arbetstagarnas intressen. Enligt domstolen hade arbetsgivaren redovisat tillräckligt starka skäl för övervakningen. Spanien ansågs därför inte ha kränkt klagandenas rätt till privatliv enligt artikel 8 i Europakonventionen.

(Europadomstolens domar den 5 november 2019 Herbai mot Ungern, mål nr 11608/15, samt 17 oktober 2019 López Ribalda m fl mot Spanien, mål nr 1874/13 och 8567/13.)