Regeringens förslag på ändringar i radio- och tv-lagen godtas av Lagrådet

Den 16 april lämnade regeringen en s k lagrådsremiss med förslag på ändringar i radio- och tv-lagen, innefattande bland annat liberaliserade reklamregler för tv och ett utökat ansvar för tillhandahållare videodelningsplattformar som YouTube. Förslagen har nu granskats av Lagrådet som i sitt yttrande inte har några särskilda invändningar i sak.

Under 2019 presenterades en statlig utredning (SOU 2019:39) med förslag på ändringar i radio- och tv-lagen (2010:696). Förslaget var föranlett av ändringar i EU:s direktiv om s k audiovisuella tjänster, AV-direktivet, gjorda i syfte att möta den omfattande utvecklingen på mediemarknaden. Utredningens förslag har sedermera behandlats inom Regeringskansliet och regeringens lagförslag remitterades nyligen till Lagrådet för granskning.

I linje med EU:s ändringsdirektiv innefattar regeringens lagförslag en utökning av radio- och tv-lagens tillämplighet till att även omfatta programverksamhet via on demand-tjänster och videodelningsplattformar. Med videodelningsplattformar avses plattformar och sociala medier vars syfte är att tillhandahålla användargenererade videor utan att leverantören har eget redaktionellt ansvar för innehållet. Även en särskiljbar del av en tjänst kan utgöra en videodelningsplattform.

För att radio- och tv-lagen ska bli tillämplig krävs att leverantören av plattformen är etablerad här i landet i enlighet med den EU-rättsliga ursprungslandsprincipen. Enligt lagrådsremissen är leverantören av YouTube-plattformen etablerad på Irland, inte i Sverige. Samtidigt erinrar regeringen att enskilda kanaler på YouTube kan drivas av någon i Sverige och att programinnehållet i så fall enligt gällande regler omfattas av bestämmelser i den svenska radio- och tv-lagen.

Leverantörer av videodelningsplattformar ska, i likhet med programföretag på det traditionella tv-området, vidta åtgärder för att skydda minderåriga från våldsamt och pornografiskt innehåll på plattformen. Leverantörerna måste också vidta åtgärder för att motverka hot, hat eller terroruppmaningar i innehåll på plattformen. Därtill ställs krav på reklamidentifiering. Bestämmelserna ska dock inte påverka reglerna om ansvarsfrihet för användargenererat innehåll (s k ”safe harbour”-regler) som kan gälla enligt den s k e-handelslagen (2002:562).

Förslagen i lagrådsremissen berör också traditionella medier. Reglerna för annonsering i tv-sändningar liberaliseras så att annonsblock ska få uppta maximalt 20 procent av sändningsinnehållet inom tidsspannen 6:00–18:00 respektive 18:00–24:00, i stället för 20 procent av innehållet under varje enskild timme som gällande regler anger. Vidare föreslås att reglerna för produktplacering ändras så att produktplacering som huvudregel blir tillåtet, med undantag för vissa särskilda programtyper såsom nyhets-, samhälls- och barnprogram.

Dessutom föreslås nya bestämmer om att leverantörer av on demand-tjänster ska avsätta minst 30 procent av sina utbudskataloger för europeiska film- och tv-produktioner. Sådana produktioner ska också framhållas i tjänsten. Kvoteringskravet ifrågasattes av flera remissinstanser då motsvarande förslag framfördes i den statliga utredningen. Det gjordes gällande att ett sådant krav var oförenligt med yttrandefrihetsregleringen i grundlag. Regeringen hänvisar dock till en nyligen införd undantagsregel i yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469) som möjliggör just utbudskvoter för europeiska produktioner.

Lagrådsremissen innehåller även förslag på nya bestämmelser för s k beställradio (vanligen benämnt poddar) från public service-företag samt tillgänglighetskrav för beställ-tv som tillhandahålls via internet.

I dagarna lämnade Lagrådet sitt yttrande över regeringens lagförslag. Lagrådets synpunkter är begränsade till vissa redaktionella ändringsförslag och förtydliganden i lagtexten. Den kritik som framförts i tidigare remissinstanser – gällande bland annat lagförslagets förenlighet med yttrandefrihetsgrundlagen – berörs dock inte i Lagrådets yttrande.

Enligt tidigare uppgifter från Regeringskansliet ska en proposition om ändringarna i radio- och tv-lagen lämnas till Riksdagen under maj månad. I lagrådsremissen föreslås att författningsändringarna ska träda i kraft den 1 december i år.

Regeringens lagrådsremiss, En moderniserad radio- och tv-lag, den 16 april 2020 hittar du här.

Lagrådets yttrande den 5 maj 2020 hittar du här.

Vill du veta mer om ändringsförslagen eller har andra frågor kring media- eller IT-rätt, är du välkommen att kontakta Esa Kymäläinen, advokat och delägare på TIME DANOWSKY Advokatbyrå.