Olika analysmetoder – men ”samma slags tjänst”?

Konkurrensverket ansöker om upphandlingsskadeavgift mot en region som direktupphandlat laboratorieanalystjänster. Det framgår av ett pressmeddelande som Konkurrensverket publicerat under måndagen.

Verksamheten för klinisk genetik och genomik på Sahlgrenska universitetssjukhuset, inom Västra Götalandsregionen, arbetar med att ta emot prover för analys av genetiska sjukdomar. Analyserna görs antingen på ett eget laboratorium eller skickas vidare till en extern leverantör.

Under perioden 2019 till 2021 anlitade regionen över 30 olika leverantörer för laboratorieanalystjänster. Samtliga avtal hade ingåtts genom direktupphandling – det vill säga utan att anbud hade begärts in genom ett annonserat förfarande.

Nu har Konkurrensverket utrett regionens upphandling av laboratorieanalystjänster från Lunds universitet under 2021 – och ansökt om att regionen ska bli skyldig att betala drygt 600 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Flera direktupphandlade avtal under ett räkenskapsår

Samtliga avtal om laboratorietjänstanalyser hade ingåtts av regionen genom direktupphandling. Direktupphandling får bara ske i särskilda situationer – bland annat då värdet av en upphandling understiger tröskelvärdet och direktupphandlingsgränsen i lagen om offentlig upphandling (2016:1145), LOU.

En särskild fråga för Konkurrensverket, vid bedömningen om inköpen utgjort otillåten direktupphandling, var därför att avgöra värdet av det som upphandlats.

Inköpen från universitet avsåg flera olika laboratorieanalystjänster, men Konkurrensverket bedömer att upphandlingens värde ska anses motsvara det totala belopp som regionen åtagit sig att betala för direktupphandlade tjänster av samma slag under det aktuella räkenskapsåret.

Olika analysmetoder – men tjänst av ”samma slag” enligt Konkurrensverket

Västra Götalandsregionen anförde att inköpen från Lunds universitet avsett flera olika diagnosgrupper och analysmetoder. Regionen ansåg därför att de inte skulle läggas samman vid beräkningen av upphandlingens värde.

Av utredningen framgick att samtliga laboratorieanalystjänster som köpts av Lunds universitet hade avsett analyser av mutationer på vissa specifika gener, i syfte att diagnostisera eller att undersöka om viss person har anlag för vissa typer av ärftliga cancersjukdomar.

Konkurrensverket anser att tjänsterna haft sådana påtagliga likheter med varandra att de ska bedömas som direktupphandlingar av samma slag. Att analyserna genomförts med olika analysmetoder och avsett flera olika diagnosgrupper medför ingen annan bedömning, enligt Konkurrensverket.

Upphandlingens värde ska därmed, enligt Konkurrensverkets bedömning, beräknas till drygt 7 900 000 kronor.

Yrkar på upphandlingsskadeavgift nära taknivån

Enligt Konkurrensverket har upphandlingens värde överstigit både det tillämpliga tröskelvärdet och direktupphandlingsgränsen i LOU, och tjänsterna skulle därför ha upphandlats genom ett annonserat förfarande.

Konkurrensverket har nu ansökt hos förvaltningsrätten om att regionen ska förpliktigas att betala en upphandlingsskadeavgift på 620 000 kronor för de aktuella direktupphandlingarna. Mot bakgrund av att upphandlingsavgiften enligt 21 kap. 4 § LOU inte får överstiga tio procent av upphandlingens värde – i förevarande fall 790 000 kronor – är den yrkade avgiften förhållandevis hög.

Nya beräkningsregler i LOU – oklart om de medför någon ändring

Den 1 februari 2022 infördes nya bestämmelser i LOU. De nya bestämmelserna innebär bland annat att beräkningsreglerna i 5 kap. LOU ska gälla för samtliga upphandlingar oavsett värde. Det innebär att det inte längre finns en skyldighet att räkna in tidigare direktupphandlingar av ”samma slag” gjorda under räkenskapsåret vid uppskattning av en direktupphandlings värde.

Däremot kvarstår lagens förbud mot att dela upp en upphandling i avsikt att kringgå bestämmelserna i lagen. Dessutom finns en särskild bestämmelse i 5 kap. 11 § LOU om beräkningen av värdet på varu- eller tjänstekontrakt som regelbundet återkommer eller som ska förnyas inom en viss tid. Det är därmed oklart om de nya reglerna hade inneburit någon annan bedömning i det aktuella ärendet.

De äldre bestämmelserna gäller fortfarande för upphandlingar som påbörjats före ikraftträdandet. Regionens upphandlingar från Lunds universitet avsåg räkenskapsåret 2021, varför Konkurrensverkets utredning utgått från lagens lydelse före den 1 februari 2022.

Konkurrensverkets ansökan om upphandlingsskadeavgift finns tillgänglig här.

Om du vill veta mer om upphandlingsrätt och life science är du välkommen att kontakta Jonas Forzelius eller Daniel Wåtz, advokater och delägare på TIME DANOWSKY Advokatbyrå.