Beslut om tillfälliga åtgärder för att underlätta genomförande av bolags- och föreningsstämmor.

Riksdagen har, med anledning av situationen med Corona-viruset, beslutat om en tillfällig lag med åtgärder för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor på ett sätt som minskar risken för smittspridning. Den tillfälliga lagen innebär att möjligheten för aktieägare och medlemmar att poströsta eller att lämna in en fullmakt för att delta i stämman via ombud ökar. För aktiebolag innebär lagen att bolagets styrelse får besluta dels att bolaget får samla in fullmakter från aktieägarna, dels att aktieägare ges möjlighet att utöva sin rösträtt per post, även om sådana möjligheter inte anges i bolagsordningen eller i kallelsen till stämman.

Den tillfälliga lagen börjar gälla den 15 april 2020 och upphör att gälla vid utgången av 2020.

Om ni vill veta mer eller har frågor i övrigt om bolagsstämmor är ni välkomna att kontakta Mikael Nelson, ansvarig för Corporate Commercial på TIME DANOWSKY Advokatbyrå.