Nya riktlinjer för kamerabevakning

Den 29 januari antog Europeiska Dataskyddsstyrelsens (”EDPB”) en ny version av riktlinjer för kamerabevakning.

I de fall enskilda kan identifieras genom kamerabevakning utförs behandling av personuppgifter vilket medför att reglerna i GDPR blir tillämpliga. De nya riktlinjerna omfattar all form av personuppgiftsbehandling via videoenheter, inklusive traditionella övervakningskameror och ”smarta” kameror integrerade i t.ex. fordon (s.k. dash cams). EDPB redogör bl.a. för laglig grund för behandlingen, rätten till tillgång och radering samt informationsskyldigheten. Riktlinjerna innehåller även konkreta exempel som förtydligar vad som gäller för kamerabevakning i olika situationer.

För privata aktörer är den tillämpliga lagliga grunden för personuppgiftsbehandlingen i de flesta fall berättigat intresse. Sådana berättigade intressen anses vara t.ex. att skydda egendom från skadegörelse och/eller stöld. För myndigheter kan utförande av uppgift i allmänt intresse istället vara den tillämpliga lagliga grunden. Även samtycke kan användas som laglig grund i undantagsfall, förutsatt att samtliga kriterier för ett giltigt samtycke är uppfyllda.

När det gäller transparens och informationsskyldighet krävs relativt långtgående åtgärder för att informera om kamerabevakningen. Informationsskyldigheten delas upp i två steg – (i) en första varning med den viktigaste informationen för att den enskilde enkelt ska få en överblick över kamerabevakningen och (ii) mer omfattande information om bevakningen som den enskilde enkelt ska få tillgång till. Den första varningsinformationen ska på ett tydligt sätt hänvisa till den mer omfattande informationen.

I Sverige tillämpas även Kamerabevakningslagen (2018:1200) sedan augusti 2018. Enligt denna behöver privat verksamhet generellt inte längre tillstånd från Datainspektionen för sin kamerabevakning, utan endast uppfylla skyldigheterna enligt GDPR för att skydda enskildas personliga integritet. Viss tillståndsplikt kvarstår dock för myndigheter som utför varaktig eller regelbundet upprepad bevakning av personer.

EDPB:s nya riktlinjer hittar du här.

Har du frågor om dessa riktlinjer eller dataskydd i övrigt? Kontakta Alexander Berger, ansvarig partner för integritetsfrågor.