Konkurrensverkets sektorsundersökning om digitala plattformar

I november 2019 inledde Konkurrensverket en sektorsundersökning om digitala plattformar i syfte att få en djupare inblick i de rådande konkurrens- och marknadsförhållandena på området. Nu har Konkurrensverket offentliggjort en rapport där undersökningens slutsatser presenteras.

Rapporten bygger på studier av plattformar inom fem olika marknader: butiker för mobilappar, digitala marknadsplatser, abonnemangstjänster för digitala böcker, digitala beställningsplattformar för restaurangmat och förmedling av digitalt annonsutrymme.

Förekomsten av konkurrensrättsliga problem, menar Konkurrensverket, varierar kraftigt från sektor till sektor och från plattform till plattform – vilket gör det svårt att dra några generella slutsatser från undersökningen. Likväl identifierar myndigheten ett antal typproblem som riskerar att aktualiseras inom de undersökta sektorerna.

Tippning och koncentration

Nyttan för användare av att använda en plattform ökar vanligtvis när många andra nyttjar samma plattform.  Plattformar karakteriseras därför av så kallade nätverkseffekter. I takt med att ett stort antal användare ansluter sig till tjänsten erhåller plattformen ett försprång gentemot sina konkurrenter, som till följd av sitt låga antal användare framstår som mindre attraktiva. Detta beskrivs ofta som att marknaden tippar till förmån för den dominerande plattformen.

Enligt sektorsundersökningen förekommer visserligen en del mekanismer som förhindrar tippning. På digitala marknadsplatser finns exempelvis andra sätt att skapa värde för konsumenter än att ha ett stort antal användare. Undersökningen visar dock att en del plattformar, i strävan efter att tippa marknaden till sin fördel, på olika sätt försvårar för sina användare att nyttja konkurrerande plattformar.

Plattformars förmedlingsmakt mot företagsanvändare

Många gånger är plattformar nödvändiga för att företagsanvändare ska kunna nå ut till kunder. Detta beskrivs ibland som att plattformen har en förmedlingsmakt. Förmedlingsmakt möjliggör för plattformar att ta ut höga avgifter eller på andra sätt försämra villkoren för företagsanvändare.

Sektorsundersökningen visar att förmedlingsmakt förekommer på en glidande skala, där plattformar har allt ifrån en svag till en stark grad av förmedlingsmakt.

Plattformars dubbla roller

Vissa plattformar bedriver egen verksamhet som konkurrerar med de företagsanvändare som använder plattformen. Detta riskerar att medföra en intressekonflikt där plattformen gynnar sin egen verksamhet framför företagsanvändarnas. Enligt rapporten är bedömningen av plattformars dubbla roller och dess koppling till konkurrensbegränsningar mycket komplex. Det är därför inte möjligt att dra några generella slutsatser avseende vilka konsekvenser plattformars dubbla roller medför.

Företagsanvändares tillgång till kunddata

Konkurrensverket konstaterar att samtliga plattformar samlar in stora mängder kunddata men att företagsanvändare sällan får ta del av dessa. På marknader där kunddata är en viktig tillgång för både plattformen och företagsanvändarna kan oviljan att dela med sig bidra till problem ur konkurrenssynpunkt. Behovet av kunddata för företagsanvändare varierar men är särskilt stort inom verksamheter där produkter och tjänster individanpassas. Exempelvis anses företagsanvändare som är verksamma genom appbutiker ha ett större behov av kunddata jämfört med aktörer på marknader för digitala böcker.

Föreslagna lösningar eller åtgärder

I rapporten konstateras att det nuvarande konkurrensrättsliga regelverket har ett antal inbyggda begränsningar. Begränsningarna innebär att konkurrensproblem visserligen kan utredas som potentiella överträdelser, men att det finns behov av mer effektiva sätt att angripa problemen.

I december 2020 la Europeiska kommissionen fram ett förslag på en ny förordning med syfte att särskilt reglera marknaden för digitala plattformar – den så kallade Digital Markets Act (”DMA”). Den föreslagna förordningen tar bland annat sikte på förfaranden som begränsar möjligheten att konkurrera på marknaden eller som på andra sätt är orättvisa. Utöver vissa nya skyldigheter för plattformsföretagen föreslås även införande av en särskild informationsplikt samt nya bestämmelser om effektiv tillsyn.

Enligt Konkurrensverket kan DMA åtgärda vissa av de problem som identifieras i sektorsundersökningen. Samtidigt ser Konkurrensverket att det finns anledning att se över reglerna även på nationell nivå. Konkurrensverket föreslår därför att ett arbete inleds för att undersöka behovet och utformningen av ett nytt regelverk som kan användas för att undanröja konkurrensproblemen på plattformsmarknaden.

FAKTA OM DE GRANSKADE SEKTORSOMRÅDENA

Butiker för mobilappar

Appbutiker är plattformar som möjliggör för användare att hitta, installera, uppdatera och radera appar från sina smartmobiler. En applikation, eller app, är ett program för arbete, informationsinhämtning, underhållning eller spel som är utvecklad för effektiv användning i en smartmobil.

Digitala marknadsplatser

En digital marknadsplats är en virtuell plats där handlare och konsumenter möts. Marknadsplatserna sköts genom en plattform vars funktion är att föra samman handlares produktutbud med kunders efterfrågan.

Abonnemangstjänster för digitala böcker

Abonnemangstjänster för digitala böcker innebär att bokförlag licensierar innehåll till företag. Företagen paketerar det licensierade innehållet till en tjänst som sedan erbjuds till konsumenter. Konsumenter betalar en avgift för abonnemangstjänsten och företagen som erbjuder tjänsterna betalar förlagen för innehållet.

Digitala beställningsplattformar för restaurangmat

En digital beställningsplattform för restaurangmat matchar restaurangernas utbud med konsumenternas efterfrågan för att sedan erbjuda konsumenterna matleveranser.

Förmedling av digitalt annonsutrymme

Vid förmedling av digitalt annonsutrymme agerar tekniska tjänster mellanhand mellan å ena sidan annonsörer, och å andra sidan publicister och andra som erbjuder annonsutrymme på exempelvis webbplatser.

 

Konkurrensverkets rapport, Konkurrensen på digitala plattformsmarknader i Sverige (2021:1), hittar du här.

 

Om du vill veta mer om Konkurrensverkets rapport eller EU-kommissionens planer på ny lagstiftning för digitala plattformar är du välkommen att kontakta Esa Kymäläinen, advokat och partner på TIME DANOWSKY Advokatbyrå.