Högsta domstolen: låttext inte hot mot tjänsteman – inom ramen för yttrandefriheten

Högsta domstolen anser att innehållet i den omstridda låttexten ligger inom ramen för vad som får anses acceptabelt med hänsyn till yttrandefriheten, och ändrar hovrättens dom.

I augusti 2018 åtalades den svenska hiphop-artisten Frej Larsson för hot mot tjänsteman. Åtalet väcktes efter att artisten hade givit ut låten ”Då ska hon skjutas”, som innehåller en strof med namnet på en polis. I låtens refräng, som anspelar på den kända födelsedagssången, ingår även textledet ”Då ska du skjutas”.

Polisen i fråga hade tidigare lett en insats med ingripanden vid en konsert där Frej Larsson framträdde. Polisen uttalade sig då och ifrågasatte lämpligheten av den aktuella typen av konserter. Därefter skrev Frej Larsson den omstridda låten, som gjordes tillgänglig på bland annat Spotify. Enligt åklagaren innebar låttexten ett hot om våld mot polisen på grund av dennes tidigare tjänsteingripanden.

Frej Larsson friades i tingsrätten, men dömdes i hovrätten till villkorlig dom och dagsböter. I september 2020 valde Högsta domstolen att meddela prövningstillstånd i målet.

I sin dom konstaterar Högsta domstolen inledningsvis att brottet hot mot tjänsteman syftar till att förhindra obehöriga påtryckningar mot den som utövar allmän verksamhet. Till skillnad från brottet olaga hot krävs inte att hotet är ägnat att framkalla allvarlig rädsla hos den utsatte. Däremot krävs att hotet framstår som allvarligt menat.

Liksom vid andra hotbrott, menar Högsta domstolen, krävs dessutom att tillämpningen av straffbestämmelsen inte kommer i konflikt med yttrandefriheten, såsom den kommer till uttryck i bland annat regeringsformen och Europakonventionen. Det gäller, enligt domstolen, särskilt vid bedömning av yttranden som framförs i en politisk eller kulturell kontext:

Vid den avvägning som ska göras mellan intresset av yttrandefrihet å ena sidan och intresset av att motverka angrepp mot myndighetsföreträdare å andra sidan, bör yttrandefrihetsintresset tillåtas få ett stort spelrum. Texter och musik som framförs i ett kulturellt sammanhang måste i ett demokratiskt och pluralistiskt samhälle få vara provokativa, utmanande och ifrågasättande.

Högsta domstolen konstaterar att låttexten – som förutom polisens namn bland annat innehöll upprepningar av strofen ”Då ska du skjutas” – i och för sig kan anses innefatta ett hot om våld enligt lagens ordalydelse. Domstolen påpekar samtidigt att stroferna i texten är mångtydiga, att de kan uppfattas som metaforiska, och att de ingår i en provocerande polemik inom ramen för ”en musikgenre där tonen generellt sett kan vara hård”.

Med hänsyn till omständigheterna konstaterar Högsta domstolen därför att låtinnehållet – ”om än tillspetsat och säkerligen obehagligt” för polisen – faller inom ramen för vad som får anses som acceptabelt med hänsyn till yttrandefriheten, och att handlingen därmed inte är straffbar.

Högsta domstolen var inte enig. Tre justitieråd bestämde den frikännande domen, medan två justitieråd fann att hovrättens fällande dom skulle fastställas.

Högsta domstolens dom den 31 mars 2021 i mål nr B 6101-19 finner du här.