Konkurrensverket genomför en sektorsundersökning om digitala plattformar

Konkurrensverket inledde i november 2019 en undersökning av digitala plattformar, såsom Google, Facebook och Blocket, och har samtidigt inbjudit aktörer att framföra sina erfarenheter och perspektiv.

Även om framväxten av digitala plattformar har lett till ett ökat utbud av varor och tjänster samt lägre priser saknas inte problem. Konkurrensverket har uppmärksammat att digitala plattformar innebär konkurrensrättsliga risker, framförallt inträdeshinder och prissamarbeten.

Inträdeshinder kan uppkomma på grund av det som kallas nätverkseffekt, dvs att intresset för eller nyttan av en digital plattform bygger på att den har många användare. Eftersom en stor del av värdet hos den digitala plattformen ligger i just mängden användare försvåras inträdet på marknaden för nya aktörer av att de har mindre användargrupper.

En annan faktor som kan bidra till inträdeshinder för nya aktörer är tillgången till information om exempelvis de personer som använder tjänsten. För tillgång till digitala plattformar delar användarna inte sällan med sig av information om sig själva – personuppgifter och annan information. Sådan information är ofta värdefull för andra användarkategorier på en plattform, exempelvis annonsörer. Ett företag som driver en plattform innehar följaktligen mer information om brukarna än nya aktörer. Denna relativa nackdel för en ny aktör innebär en svårighet för denne att träda in på marknaden.

För det tredje kan digitala prisjämförelseverktyg underlätta prissamarbeten mellan faktiska och potentiella konkurrenter.

Mot denna bakgrund har Konkurrensverket initierat en sektorsundersökning vilken är särskilt inriktad på marknaderna för digital annonsering, butiker för mobilappar, ljudböcker, matleveranser samt digitala betaltjänster och marknadsplatser.

Berörda eller annars intresserade aktörer är välkomna att lämna kommentarer till Konkurrensverket senast den 30 november. Resultatet av undersökningen kommer att publiceras i en rapport under sommaren 2020.

Mer information om sektorsundersökningen finns hos Konkurrensverket.