Första fällande domen för grovt upphovsrättsbrott – nära 200 miljoner kronor i skadestånd

Förra veckan dömde Patent- och marknadsdomstolen två personer för grovt upphovsrättsbrott mot några av Sveriges största – och ett av Europas största – tv-företag. Det är första gången som en fällande dom har meddelats för grovt upphovsrättsbrott, sedan brottsrubriceringen infördes i upphovsrättslagen 2020. De båda tilltalade döms till fängelse i två år och sex månader samt till att solidariskt betala närmare 200 miljoner kronor i skadestånd.

Tv-företag har enligt upphovsrättslagen en ensamrätt att förfoga över sina tv-utsändningar. Eftersom ensamrätten avser själva utsändningen, och inte programinnehållet som sådant, brukar denna ensamrätt kallas för signalrätten. Ensamrätten innebär att ingen annan än den som innehar signalrätten får fånga upp och sända den primära tv-utsändningen.

Intresseorganisation hjälpte polisen att hitta illegalt IPTV-nätverk

År 2019 tipsades intresseorganisationen Nordic Content Protection om ett Gävlebaserat nätverk som olovligen återutsände tv-sändningar genom så kallad IPTV (från engelskans Internet Protocol Television). Till skillnad från traditionell satellit-, kabel- eller marksändning distribueras IPTV över IP-nätverk, det vill säga via internet.

En innehavare av en mottagande IPTV-box kan få tillgång till IPTV-sändningar antingen på tillåtet sätt genom ett abonnemang eller på otillåtet sätt genom icke-auktoriserad mellanhandsdistribution.

Under våren 2021 kontaktades intresseorganisationen igen med anledning av det illegala nätverket – denna gång av en person som uppgav sig ha köpt en IPTV-box kopplad till nätverket. Organisationen erbjöds att köpa boxen, vilket de också gjorde.

IPTV-boxen var förprogrammerad med användarnamn och lösenord och gav användaren tillgång till ett stort antal utländska och svenska kanaler.

Med Polismyndighetens insatser kunde IPTV-verksamheten därefter kopplas till två personer bosatta i Gävle.

Historisk dom – första fällande domen för grovt upphovsrättsbrott

I augusti förra året väcktes åtal mot de två personerna. Utredningen utvisade att de åtalade, i vart fall sedan 2017, sålt förprogrammerade IPTV-boxar till närmare 13 000 användare.

Patent- och marknadsdomstolen, som prövade målet, fann att de båda tilltalade återutsänt tv-sändningar utan tillstånd och därigenom begått intrång i de berörda tv-företagens signalrätt.

Den illegala verksamheten hade pågått under lång tid och bedrivits systematiskt och yrkesmässigt i stor omfattning. Med beaktande av det stora antalet användare som fanns i nätverket bedömdes brottet som grovt.

Klassificeringen var dock inte utan komplikationer. Brottsrubriceringen ”grovt upphovsrättsbrott” infördes först i september 2020, genom en ändring i upphovsrättslagen. Eftersom en del av brottsligheten i målet hade ägt rum före 2020 – då brottsrubriceringen alltså inte fanns – fick brottsligheten dessförinnan bedömas som brott av normalgraden.

Vid en sammanvägd bedömning fann domstolen att straffvärdet för de båda männen motsvarade fängelse i två år och sex månader. De två personerna förpliktigades också att betala över 196 miljoner kronor i skadestånd till de berörda tv-företagen. Skadeståndet beräknades bland annat med utgångspunkt i tv-företagens genomsnittliga abonnemangskostnad.

Patent- och marknadsdomstolens dom är den första där brottsrubriceringen grovt upphovsrättsbrott har tillämpats, efter lagändringen 2020. Straffskalan för grovt upphovsrättsbrott sträcker sig från sex månaders till sex års fängelse. För brott av normalgraden sträcker sig straffskalan i stället från böter till fängelse i högst två år.

Domen har inte vunnit laga kraft, utan kan överklagas till Patent- och marknadsöverdomstolen.

Om du vill veta mer om Patent- och marknadsdomstolens avgörande är du välkommen att kontakta Esa Kymäläinen, advokat och partner, eller Jesper Jakobsson, biträdande jurist, på TIME DANOWSKY Advokatbyrå.