Förslag till en ny Visselblåsarlag

Under sommaren överlämnade Utredningen om genomförande av visselblåsardirektivet sitt betänkande ”Ökad trygghet för visselblåsare” (SOU 2020:38) till regeringen. I betänkandet lämnas förslag till en ny lag om visselblåsning som ska genomföra EU:s senaste visselblåsardirektiv ((EU) 2019/1936).

Den nya visselblåsarlagen – benämnd lag om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden – föreslås ge skydd till bland annat anställda och tidigare anställda som rapporterar om missförhållanden på en arbetsplats, förutsatt att uppgifterna har ett allmänintresse. Visselblåsare ska skyddas mot repressalier som exempelvis skiljande från anställningen, avstängning, förlorade befordringsmöjligheter, ekonomiska sanktioner och omplacering i vissa närmare angivna fall. Lagen föreslås gälla inom både privat och offentlig verksamhet.

I jämförelse med gällande visselblåsarlagstiftning (lagen om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden (2016:749)) märks bland de föreslagna nyheterna särskilt ett förslag om att arbetsgivare med fler än 50 anställda måste inrätta interna och säkra rapporteringskanaler för hantering av larm från visselblåsare. Begreppet rapporteringskanaler ska förstås som kommunikationsvägar som möjliggör intern rapportering och kan i praktiken innebära t ex en särskild e-postadress, ett särskilt telefonnummer eller en annan kommunikationslösning utformad för rapportering. Rapporteringskanalerna ska utformas så att visselblåsare förblir anonyma.

Dessutom föreslås att nämnda arbetsgivare ska utse en eller flera personer, alternativt utforma särskilda enheter, till att vara ansvariga för hanteringen av inkomna rapporter. Arbetsgivare ska också ha ett ansvar för införandet av riktlinjer om visselblåsning med tydlig och lättillgänglig information om vilket rapporteringsförfarande som gäller på arbetsplatsen. Arbetsgivare rekommenderas även att utbilda sin personal i hur de kan larma om missförhållanden. Arbetsgivare som sysselsätter mellan 50 och 249 arbetstagare ska kunna dela på hela eller delar av nämnda ¬funktioner.

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 december 2021. Lagens bestämmelser om inrättande av rapporteringskanaler föreslås dock börja gälla först under 2022 respektive 2023 beroende på företagets storlek.

Betänkandet Ökad trygghet för visselblåsare, SOU 2020:38, hittar du här.

Om du har frågor med anledning av förslaget eller vill veta mer om reglerna för visselblåsare, är du välkommen att kontakta Mikael Nelson, ansvarig för arbetsrätt och Corporate Commercial på TIME DANOWSKY Advokatbyrå.