Ny lag om konsumentskydd vid köp och vissa andra avtal

I början av september överlämnade Utredningen om nya konsumentköpregler ett betänkande avseende en ny lag om konsumentskydd vid köp och vissa andra avtal (SOU 2020:51). Betänkandet genomför två nya EU-direktiv, direktivet om vissa aspekter på avtal om försäljning av varor ((EU) 2019/771) och direktivet om vissa aspekter på avtal om tillhandahållande av digitalt innehåll och digitala tjänster ((EU) 2019/770), som antogs 20 maj 2019. Den nya lagen föreslås ersätta den nuvarande konsumentköplagen (1990:932).

EU-direktiven

Konsumenter handlar mer och mer via internet och köpen sker både från företag etablerade i Sverige och utlandet. Det blir även allt vanligare att konsumenter streamar eller laddar ner digitalt innehåll, såsom datorprogram, video- och musikfiler, spel och e-böcker. Med bakgrund i denna utveckling antogs de två nya EU direktiven, som reglerar särskilda krav på avtal mellan konsumenter och näringsidkare.

Lag om konsumentskydd vid köp och vissa andra avtal

Den nya lagen föreslås följa samma struktur som konsumentköplagen, med undantaget att den nya lagen ska vara indelad i kapitel. Flertalet av bestämmelserna ska enligt betänkandet överföras från konsumentköplagen.

Ett särskilt kapitel ska behandla avtal avseende tillhandahållande av digitalt innehåll eller digitala tjänster. Bestämmelserna i detta kapitel ska även kunna tillämpas på en del av ett avtal samt när det digitala innehållet tillhandahålls på exempelvis ett USB-minne. Avtal avseende digitalt innehåll eller digitala tjänster omfattas av dessa bestämmelser om köparen ska betala ett pris, men även om köparen tillhandahåller sina personuppgifter istället för att betala.

Fel och påföljder

I jämförelse med konsumentköplagen föreslås en del ändringar. Särskilt kan nämnas att bestämmelserna om fel får en ny struktur där kapitlet inleds med bestämmelser om krav på varan och sedan följs av bestämmelser om fel. Avtalade undantag från de objektiva kraven ska kunna göras, men allmänna förbehåll, exempelvis att varan säljs i ”befintligt skick”, kommer dock inte kunna tillämpas. Säljaren måste som huvudregel ha informerat och köparen måste uttryckligen ha godkänt sådana avvikelser.

Ytterligare justeringar i förhållande till konsumentköplagen föreslås, bl.a. avseende parternas skyldigheter vid avhjälpande och omleverans av en vara samt prisavdrag och hävning, exempelvis ska köparen alltid ha rätt till prisavdrag eller hävning om felet är allvarligt.
Vidare kommer bestämmelsen om den omvända bevisbördan för säljaren att förlängas från sex månader till ett år. Fel som visar sig inom ett år från tidpunkten för varans avlämnande kommer alltså, i regel, presumeras ha funnits vid avlämnandet av varan.

Garanti

Den svenska regleringen av garantier kommer enligt betänkandet att kompletteras med några nya bestämmelser. Det ska exempelvis tydliggöras i den nya lagen att även andra än säljaren, såsom tillverkare och agenter, kan vara garantigivare. Köparen kan alltså vända sig till fler än säljaren. Vidare förtydligas att villkor som angetts i marknadsföringen av varan i vissa fall ska tillämpas istället för villkor som fastställs i garantibeviset.

Särskilt om digitalt innehåll och digitala tjänster

Kapitlet om digitalt innehåll och digitala tjänster ska enligt betänkandet i stora delar hänvisa till övriga kapitel om varor, exempelvis avseende avlämning av varan, krav på varan och fel på varan. Vidare föreslås ett antal specifika bestämmelser för avtal om digitalt innehåll eller digitala tjänster avseende bl.a. bedömning av fel, tidsperioden för säljarens felansvar och påföljder. Det ges även en möjlighet för säljaren att ändra det digitala innehållet och vidare en möjlighet för köparen att då häva avtalet.

Den nya lagen föreslås träda i kraft 1 januari 2022 samtidigt som även konsumentköplagen upphör att gälla, med undantag för ett antal övergångsbestämmelser.
Betänkandet, En ny lag om konsumentskydd vid köp och vissa andra avtal, SOU 2020:51, hittar du här.

Om du har frågor med anledning av förslaget eller vill veta mer om reglerna för konsumentskydd vid köp är du välkommen att kontakta Fredrik Ståhl, delägare, eller Elin Jungbeck, biträdande jurist, på TIME DANOWSKY Advokatbyrå.