Checklista för er som har eller mottar ett krav

En genomtänkt hantering av en uppseglande tvist kan ha stor betydelse för utfallet, antingen genom att en fördelaktig förlikning kan nås eller genom att chansen till framgång vid rättslig prövning ökar.

I den rådande coronakrisen utsätts verksamheten hos i princip alla företag för stora påfrestningar. Det kan röra sig om tillfällig eller mer långsiktig personalfrånvaro, stängda arbetsplatser, brist på material och/eller brist på likvida medel. Detta ökar också risken för tvister mellan avtalsparter.

Tvister är för de flesta företag inte en del av den dagliga verksamheten och det är lätt hänt att det i ett inledande skede fattas beslut som får stor inverkan på chanserna till framgång. TIME DANOWSKY har nedan satt ihop en kort checklista med några frågor att tänka på för den som har eller tar emot ett krav.

Om ni önskar råd om hur ett krav i er verksamhet bör hanteras är ni välkomna att kontakta TIME DANOWSKYs tvistlösningsgrupp genom Andreas Eriksson. Eftersom kostnadskontroll är av stor betydelse i dessa tider kan vi utföra den inledande analysen till fast pris.

1. Vad vill vi uppnå?
En första fråga som bör ställas är vad som finns att vinna på att framställa eller bestrida ett krav och vad detta kan ha för konsekvenser i övrigt. Kravet kan också behöva hanteras på olika sätt beroende på om det handlar om pengar eller principer, hur bråttom det är att frågan avgörs, vad för konsekvenser det kan ha på avtalsrelationen med motparten osv.

2. Finns det någon frist eller några formkrav att beakta?
Kontrollera om avtal och tillämplig lag uppställer några frister gällande exempelvis preskription eller reklamation. Ibland måste även särskilda formkrav iakttas. Se även över era försäkringsvillkor – ett anspråk på ersättning ur rättsskydds- eller ansvarsförsäkringen måste ofta anmälas inom viss tid för att rätten till försäkringsersättning inte ska gå förlorad.

3. Har vi all nödvändig information?
En förutsättning för att kunna fatta bra beslut är att det finns ett bra beslutsunderlag. Det är viktigt att tidigt ta fram och gå igenom all relevant information om tvistefrågan, inklusive förekommande avtal och korrespondens mellan parterna.

4. Kan vi säkra bevisning?
Förbered er för en eventuell rättsprocess genom att redan i ett tidigt skede fundera över vilken bevisning som kan behövas och säkerställ att bevisningen finns tillgänglig i händelse av tvist. Dokumentera genom att fotografera objekt, ta skärmdumpar eller spara ned e postmeddelanden som kan komma att raderas. Fundera även tidigt över vilka personer som kan bekräfta er version av relevanta omständigheter.

5. Är det värt att tvista överhuvudtaget?
Försök att, utifrån fakta och bevisläge, bilda er en uppfattning om sannolikheten för att kravet skulle stå sig vid en rättslig prövning. De rättsliga frågor som aktualiseras kan också ha betydelse för frågan om det är värt att tvista eller inte – vid ett oklart eller invecklat rättsläge riskerar en rättsprocess att bli både dyr och tidsödande.

6. Är det värt att tvista mot motparten?
Fundera även över om det är värt att driva en rättsprocess mot motparten – även om ni skulle vinna målet kanske motparten ändå inte kommer ha råd eller förmåga att efterleva domen. Att utverka ett beslut om kvarstad eller andra säkerhetsåtgärder kan säkra er rätt till ersättning eller egendom från motparten.

7. Bör vi anlita juridiskt ombud?
Med hjälp av ett juridiskt ombud kan det ofta vara möjligt att få ett snabbt och fördelaktigt avslut på tvisten, samtidigt som kostnaderna hålls nere. Om ni drar er för att eskalera konflikten genom att koppla in ett ombud kan det ändå vara betydelsefullt med stöd och rättslig rådgivning redan under den inledande skriftväxlingen med motparten.