Skärpta straff för allvarliga immaterialrättsintrång

Den 5 mars överlämnade regeringen en lagrådsremiss med förslag om skärpta straff för vissa immaterialrättsintrång.

Enligt gällande lagstiftning kan intrång i immateriella rättigheter, som upphovsrätt, varumärkesrätt eller patent, straffas med böter eller fängelse i högst två år. Reglerna gäller för intrång som begåtts uppsåtligen eller av grov oaktsamhet.

Enligt förslaget införs nya brottskategorier i immaterialrättslig lagstiftning för grova fall av uppsåtliga intrång, vilka ska kunna straffas med fängelse upp till sex år. Till de grova fallen föreslås höra bland annat intrång som föregåtts av särskild planering, utgjort del i en organiserad brottslighet eller varit av större omfattning.

Regeringen föreslår också ändring i reglerna om åtal av immaterialrättsbrott. Enligt förslaget ska det inte längre krävas att målsäganden (rättighetshavaren) begär att åklagaren ska väcka åtal för brottet. I stället ska åklagare väcka åtal om det är motiverat från allmän synpunkt.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 september 2020.

Lagrådsremissen Skärpta straff för de allvarligaste fallen av immaterialrättsintrång hittar du här.

Har du frågor om förslaget eller om immateriella rättigheter i övrigt är du välkommen att kontakta advokaterna Ulf Isaksson och Fredrik Ståhl.