Riksdagen ger grönt ljus: ny konsumentköplag börjar gälla den 1 maj

Under gårdagen beslutade riksdagen att godta regeringens förslag om införande av en ny konsumentköplag. Den nya lagen, som träder i kraft den 1 maj i år, innehåller bland annat utökade ansvarstider för fel i varor som konsumenter köper från näringsidkare. Lagen ska dessutom omfatta digitala köp där konsumenter betalar med personuppgifter i stället för pengar.  

I mitten av januari överlämnade regeringen en proposition om införandet av en ny konsumentköplag. Bakgrunden till lagförslaget var två nya EU-direktiv om försäljning av varor (varudirektivet 2019/771) och tillhandahållande av digitalt innehåll och digitala tjänster (digitaldirektivet 2019/770), som båda påverkar konsumenträtten i EU:s medlemsstater. Enligt förslaget ska den nya lagen ersätta den nuvarande konsumentköplagen (1990:932).

I propositionen framhåller regeringen att konsumenträtten vid köp av varor och vid avtal om tillhandahållande av digitalt innehåll och digitala tjänster behöver moderniseras. Skälet är att konsumtionsvanorna successivt har förändrats och att konsumenträtten behöver anpassas till följd av den ökade handeln på internet och över landsgränser.

Traditionella varor och sätt att handla på är numera bara en del av konsumentköprätten. Våra konsumtionsvanor förändras hela tiden och den digitala marknaden är i ständig utveckling. En del av denna utveckling är att konsumenter allt oftare köper varor på nätet. Butikshandeln konkurrerar med och kompletteras av en ökad digital och gränsöverskridande handel. Det finns mot den bakgrunden ett tydligt behov av enhetliga regler för alla olika försäljningskanaler och för alla medlemsstater i EU.

Regeringens proposition 2021/22:85, En ny konsumentköplag, s 38.

Strukturen i den nya lagen liknar den i gällande konsumentköplag, men den nya lagen har kompletterats med bestämmelser anpassade till det digitala samhället, bland annat för avtal om tillhandahållande av digitalt innehåll och digitala tjänster. Lagens tillämpningsområde kommer dessutom att omfatta digitalt innehåll och digitala tjänster som konsumenten får tillgång till genom att, i stället för att utge betalning, tillhandahålla sina personuppgifter till näringsidkaren.

De nuvarande reglerna om garantier kompletteras också med ett förtydligade om att konsumenten, när fel uppstår i en vara, ska vända sig till den som har lämnat garantin. Det innebär att konsumenten kommer kunna vända sig direkt till exempelvis tillverkaren av varan. Dessutom införs nya regler som innebär att om villkoren för en garanti är mindre fördelaktiga för konsumenten än de som har utfästs i marknadsföring av varan, och marknadsföringen inte ändrats före köpet, ska villkoren enligt marknadsföringen gälla.

Den nya konsumentköplagens regler om fel är anpassade efter digitala köp som sker både vid enstaka tillfällen, som vid köp av en e-bok, och köp som tar sikte på mer kontinuerliga tillhandahållanden, till exempel tillgång till ett antivirusprogram till en dator. Huruvida tillhandahållandet sker vid ett enstaka tillfälle eller kontinuerligt över tid påverkar bland annat längden av den tidsperiod under vilken näringsidkaren ska säkerställa nödvändiga uppdateringar av den digitala varan eller tjänsten.

Lagens bestämmelser om omvänd bevisbörda – som innebär att fel på en vara som visar sig under den inledande tiden efter avlämnandet antas vara ett ursprungligt fel som näringsidkaren ansvarar för – utökas till sådana fel som visar sig under två år efter varans avlämnande. Enligt den nuvarande konsumentköplagen är motsvarande tidsfrist begränsad till sex månader. Syftet med att förlänga den så kallade presumtionstiden är att stärka konsumentskyddet, liksom en strävan att förbättra varors hållbarhet. För digitalt innehåll och digitala tjänster gäller däremot särskilda tidsgränser för den omvända bevisbördan, som är anpassade efter om köpet avser ett enstaka eller ett kontinuerligt tillhandahållande.

Den 30 mars antogs regeringens förslag till ny konsumentköplag av riksdagen. Den nya lagen träder därmed i kraft den 1 maj i år.

Proposition 2021/22:85, En ny konsumentköplag, finns tillgänglig här.

Om du vill veta mer om den nya konsumentköplagen är du välkommen att kontakta Esa Kymäläinen, advokat, eller Elin Jungbeck, biträdande jurist på TIME DANOWSKY Advokatbyrå.