Peter Danowsky ingår i ny tillsynskommitté för advokater

Advokaten Peter Danowsky har utsetts av Sveriges Advokatsamfund att ingå i den tillsynskommitté som advokatsamfundet har tillsatt, med uppdraget att göra en genomlysning av samfundets proaktiva tillsyn. Syftet är utreda hur tillsynen kan intensifieras och göras mer effektiv.

– Den proaktiva tillsynen över advokater utgör redan i dag en viktig del av Advokatsamfundets tillsynsarbete. En förebyggande och framåtsiktande tillsyn är nödvändig för att upprätthålla en hög advokatetisk nivå inom advokatyrket. En välfungerande tillsyn bidrar även till ett ökat förtroende för advokatkåren. Det finns därför anledning att se över om den proaktiva tillsynen kan förstärkas ytterligare, säger Mia Edwall Insulander, Advokatsamfundets generalsekreterare.

Peter Danowsky kommenterar uppdraget:

– Det är viktigt att med respekt för både advokaters och klienters integritet förbättra advokatsamfundets möjligheter att korrekt och tidigt kunna ingripa mot advokater och biträdande jurister som systematiskt agerar illojalt mot rättssystemet. Det är ett intressant uppdrag att delta i Tillsynskommittén och analysera läget och föreslå förbättringar i tillsynen.