Nya regler om säkerhetskontroll av utländska investerare

Den 4 juni överlämnade regeringen en lagrådsremiss med förslag på vissa nationella bestämmelser till komplettering EU:s förordning ((EU) 2019/452) om upprättande av en ram för granskning av utländska direktinvesteringar i unionen. Vid samma tidpunkt uppdrog regeringen till Inspektionen för strategiska produkter (ISP) och Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) att ytterligare stärka arbetet mot utländska direkt­investeringar inom skydds­värda svenska områden.

Bakgrunden till regeringens åtgärder är alltså EU:s förordning från 2019 om ett ramverk för granskning av utländska direktinvesteringar. Förordningen möjliggör för medlemsstater att med hänvisning till säkerhet och allmän ordning granska samt, vid behov, förbjuda och avveckla utländska direktinvesteringar inom unionen. Det är dock upp till varje medlemsstat att i sin nationella lagstiftning ange närmare kriterier för när utländska investeringar ska vara tillåtna respektive förbjudna inom det egna territoriet. Förordningen ska börja tillämpas fr o m den 11 oktober i år.

För närvarande saknar Sverige ett nationellt regelverk för granskning av utländska direktinvesteringar. En statlig utredning (Direktinvesteringsutredningen) har dock i uppdrag att överväga behovet av ett sådant regelverk och lämna förslag på lagstiftning. Utredningens överväganden ska presenteras under hösten 2021.

EU:s förordning kräver att varje medlemsstat, oavsett om staten har ett eget regelverk för granskning av utländska investeringar, upprättar en s k kontaktpunkt för utbyte av information om utländska investeringar. Kontaktpunkten ska inhämta uppgifter från utländska investerare på begäran av EU-kommissionen eller annan medlemsstat. Enligt förordningen är en investerare skyldig att lämna uppgifter om bland annat dennes ägarstruktur, investeringens ungefärliga värde, hur och av vem investeringen är finansierad samt vilka produkter och tjänster som tillhandahålls och vilken affärsverksamhet investeraren bedriver.

I lagrådsremissen föreslås att ISP utses till svensk kontaktpunkt inom området för förordningens tillämplighet. Lagstiftningen i denna del föreslås träda i kraft den 1 december i år.

I regeringens uppdrag till ISP och FOI ingår bland annat att, i samråd med Försvars-makten och Säkerhets¬polisen, redovisa förslag på hur arbetet mot säkerhets¬hotande utländska direktinvesteringar kan stärkas. Vidare ska myndigheterna ta fram riktlinjer för att identifiera dels egenskaper och omständigheter hos investerare som kan innebära en säkerhetsrisk, dels de områden och branscher där utländska direkt-investeringar kan få negativa konsekvenser för säkerheten. Myndigheternas uppdrag ska redovisas under hösten.

Regeringens lagrådsremiss den 4 juni 2020, Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om utländska direktinvesteringar,
hittar du här.

EU:s förordning (EU) 2019/452 den 19 mars 2019 om upprättande av en ram för granskning av utländska direktinvesteringar i unionen hittar du här.

Vill du veta mer om reglerna för kontroll av investerare eller har andra frågor kring företagsförvärv, är du välkommen att kontakta Mikael Nelson, ansvarig för Corporate Commercial på TIME DANOWSKY Advokatbyrå.