HD begär förhandsavgörande från EU-domstolen i mål om editionsförelägganden och utlämnande av personuppgifter

Högsta domstolen (”HD”) beslutade den 15 april att begära förhandsavgörande från EU-domstolen i mål Ö 1750-20 gällande edition och utlämnande av personuppgifter. Anledningen till HD:s begäran är att det inte är helt klarlagt hur GDPR ska tolkas i ljuset av svenska processuella regler om utlämnande av information som har betydelse i rättegång (edition) och EU:s princip om processuell autonomi.

Målet rör ursprungligen en tvist om ersättning mellan ett entreprenadsbolag och ett kundbolag. Inom ramen för tvisten begär kundbolaget att en tredje part ska lämna ut personalliggaren som användes vid entreprenaden och som ska motbevisa motpartens påståenden. Entreprenadbolaget bestrider kundbolagets editionsyrkande med anledning av att utlämnandet skulle strida mot artikel 5 i GDPR, dvs. ett utlämnande skulle inte vara förenligt med det ändamål som personuppgifterna insamlades och hanterades för.

Insamlingen av personuppgifter till personalliggare utförs med anledning av en rättslig förpliktelse i Skatteförfarandelagen. Enligt GDPR får personuppgifter inte behandlas (t.ex. lämnas ut) på sätt som är oförenligt med det ändamål för vilka uppgifterna insamlades. Undantag gäller dock, enligt artikel 6.4 i GDPR, för bl.a. behandling som grundar sig på nationell rätt som utgör nödvändig och proportionell åtgärd i ett demokratiskt samhälle för att skydda mål som anges i artikel 23 GDPR. Ett av de målen är att skydda rättsväsendets oberoende och rättsliga åtgärder.

Målet i HD gäller frågan om edition av personalliggaren innehållandes personuppgifter som har samlats in huvudsakligen för skattekontroll. En utgångspunkt inom EU-rätten är principen om processuell autonomi, vilket innebär att medlemsstaterna tillämpar nationell processrätt vid prövning av talan som grundar sig i EU-rättsliga bestämmelser. Mot bakgrund av de svenska processuella reglerna om edition och att GDPR ställer krav på proportionell och nödvändig nationell lagstiftning för att få behandla personuppgifter för nya ändamål, uppstår otydlighet huruvida processuell autonomi även gäller för de svenska editionsreglerna.

HD anser att tolkningen av dessa regler inte är helt klarlagt och att det därmed finns skäl till att begära förhandsavgörande. Frågorna till EU-domstolen är om GDPR medför krav på nationell lagstiftning om editionsplikten och, i sådant fall, ska det tas hänsyn till de registrerades intressen vid bedömningen av editionsyrkanden? Ställs det närmare krav på hur denna bedömning ska göras?

Målet vilar nu i avvaktan på EU-domstolens ställningstagande. TIME DANOWSKY följer noggrant utvecklingen i detta ärende.

HD:s protokoll av beslutet hittar du här.

Om du har några frågor med anledning av målet eller vill veta mer om reglerna för personuppgiftsbehandling är du välkommen att kontakta Fredrik Ståhl, advokat och partner, eller Caroline Lorentzen, biträdande jurist, på TIME DANOWSKY Advokatbyrå.