Europaparlamentet godkänner omstridd förordning om avlägsnande av terrorinnehåll online

Den 28 april godkände Europaparlamentet en ny förordning med syfte att förhindra spridningen av terrorrelaterat innehåll på sociala medier. Förordningen – ofta kallad TERREG – har varit föremål för omfattande diskussioner inom EU under senare år. Europaparlamentets slutliga godkännande sätter nu punkt för lagstiftningsarbetet.

TERREG – eller Europaparlamentet och Rådets förordning om åtgärder mot spridning av terrorisminnehåll online – presenterades ursprungligen av Europeiska kommissionen vid ett toppmöte i september 2018. Syftet med förslaget var att inskärpa internetplattformarnas ansvar för användargenererat innehåll som används för rekrytering eller uppvigling till terrorbrott – inte minst mot bakgrund av de propagandafilmer som under senare år hade distribuerats på globala videodelningstjänster av terrorgruppen IS.

Bland förslagen i förordningstexten fanns en regel som föreskrev att så kallade värdtjänstleverantörer – i synnerhet sociala medieplattfomar, men även fildelningstjänster och molntjänster som offentliggör användargenererat innehåll på användarnas begäran – skulle bli skyldiga att radera innehåll från sina plattformar på order av en behörig myndighet i någon av EU:s medlemsstater. Radering skulle ske senast en timme efter det att de tagit emot en avlägsnandeorder.

Förslaget innehöll dessutom ett krav på att plattformarna skulle vidta ”proaktiva åtgärder” för att förhindra distribution av terroristinnehåll genom deras tjänster. Formuleringen uppfattades av många som ett krav på att plattformarna skulle införa så kallade uppladdningsfilter, som automatiskt granskar, klassificerar och raderar innehåll som laddas upp på plattformen.

Kommissionens förslag blev föremål för omfattande kritik, både från civila rättighetsorganisationer och från ledamöter i Europaparlamentet. Kritikerna menade bland annat att de föreslagna åtgärderna skulle ge upphov till oproportionerliga inskränkningar i yttrande- och informationsfriheterna. Det gällde särskilt de underförstådda kraven på automatiska uppladdningsfilter, och bristen på undantag i lagstiftningen för till exempel journalistiska och konstnärliga skildringar.

Efter drygt två års diskussioner mellan kommissionen, Europaparlamentet och Rådet kunde de lagstiftande institutionerna nå en principöverenskommelse i slutet av 2020. I mars 2021 presenterade Rådet ett nytt förordningsförslag.

I det nya förslaget kvarstod den så kallade ”entimmesregeln”. Däremot föreskrevs ett undantag från förordningen för innehåll som publiceras för journalistiska och konstnärliga syften, såväl som för utbildnings- och forskningsändamål. I det nya förslaget tydliggjordes också att plattformarna inte ska vara skyldiga att använda uppladdningsfilter. Formuleringen ”proaktiva åtgärder” ändrades till ”särskilda åtgärder”. Under lagstiftningsarbetet har också definitionen av terrorisminnehåll justerats och preciserats.

I slutet av april väntades Europaparlamentet rösta om det nya förslaget. Men på onsdagen den 28 april stod det alltså klart att förordningen godkänts – utan särskild omröstning i plenum (d v s med samtliga parlamentsledamöter närvarande). I den avgörande voteringen, som utspelade sig i parlamentets utskott för medborgerliga rättigheter (LIBE), föll 54 röster för förslaget, medan 14 röster föll emot.

TERREG väntas publiceras i EU:s officiella tidning inom kort. Förordningen träder i kraft 20 dagar efter publiceringen och blir direkt tillämplig i EU:s medlemsstater tolv månader därefter.