Förslag på skärpningar av säkerhetsskyddslagen för att kunna hindra överlåtelser av säkerhetskänslig verksamhet

Den 24 september överlämnade regeringen en proposition till riksdagen med förslag på kompletteringar av säkerhetsskyddslagen (2018:585) avseende åtgärder till skydd för Sveriges säkerhet vid överlåtelse av säkerhetskänslig verksamhet och viss egendom.

Säkerhetsskyddslagen gäller väsentligen för sådana aktörer som bedriver verksamhet vilken är av betydelse för Sveriges säkerhet. Sådana verksamheter kan bedrivas av både offentliga och enskilda aktörer. Överlåtelse av en säkerhetskänslig verksamhet till en ny aktör, särskilt utländska aktörer, kan i sig påverka Sveriges säkerhet. De ekonomiska följderna av covid-19 pandemin för näringslivet har dessutom antagits medföra ett större intresse från utländska företag att förvärva säkerhetskänslig verksamhet här i landet.

Säkerhetsskyddslagen innehåller för närvarande ingen uttrycklig skyldighet för berörda verksamhetsutövare att granska eventuella överlåtelser från säkerhetsskyddssynpunkt. Tillsynsmyndigheter har inte heller möjlighet att på förhand pröva eller i efterhand ogiltigförklara överlåtelser. Propositionens lagförslag syftar till att korrigera detta och därmed stärka skyddet för Sveriges säkerhet.

Förslaget innebär bland annat att det införs en skyldighet för utövare av säkerhetskänslig verksamhet att genomföra en särskild säkerhetsskyddsbedömning innan en överlåtelse av hela eller delar av verksamheten eller viss egendom sker. En sådan bedömning ska innefatta en identifiering av såväl den säkerhetskänsliga verksamheten som sådana säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som förvärvaren skulle komma att få tillgång till genom överlåtelsen. Med utgångspunkt i bedömningen av säkerhetsskyddet ska sedan en lämplighetsprövning av överlåtelsen utföras, vilken kan resultera i slutsatsen att överlåtelsen inte får genomföras.

Vidare föreslås att en verksamhetsutövare ska vara skyldig att samråda med en s k samrådsmyndighet (Säkerhetspolisen m fl) innan överlåtelse sker. En sådan myndighet ska ha rätt att förelägga verksamhetsutövaren att vidta åtgärder för att säkerställa att skyldigheterna enligt säkerhetsskyddslagen och övrig reglering fullgörs samt, om sådant föreläggande inte följs eller överlåtelsen annars är olämplig ur säkerhetsskyddssynpunkt, kunna besluta om att förbjuda överlåtelsen. Ett beslut att förbjuda en överlåtelse måste dock vara förenligt med en proportionalitetsbedömning. Skulle en överlåtelse ske i strid med ett meddelat förbud eller utan att samråd har genomförts och förutsättningarna för förbud är uppfyllda, ska överlåtelsen anses som ogiltig.

Regeringen avser att följa upp de nu föreslagna kompletteringarna i säkerhetsskyddslagen, vilka föreslås träda i kraft den 1 januari 2021, med fler lagstiftningsinitiativ inom området för säkerhetsskydd.

Regeringens proposition, Åtgärder till skydd för Sveriges säkerhet vid överlåtelser av säkerhetskänslig verksamhet, prop 2020/21:13, hittar du här.

Om du har frågor med anledning av lagförslaget eller vill veta mer om reglerna för säkerhetskänsliga verksamheter är du välkommen att kontakta advokat Esa Kymäläinen på TIME DANOWSKY Advokatbyrå.