Förslag om nya regler om sanktionsavgifter, informationskrav m.m. i konsumentförhållanden

För en tid sedan överlämnade Utredningen om ett moderniserat konsumentskydd ett delbetänkande (SOU 2021:17) till regeringen. I betänkandet föreslås hur Europaparlamentets och Rådets direktiv (EU) 2019/2161 rörande bättre upprätthållande och modernisering av unionens konsumentskyddsregler ska genomföras i svensk rätt.

För att genomföra kraven i EU-direktivet föreslår utredningen vissa ändringar i bland annat lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden, lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, prisinformationslagen (2004:347) och marknadsföringslagen (2008:486). Nedan redogör vi för ett urval av de föreslagna ändringarna.

Utredningen föreslår att möjligheten att påföra marknadsstörningsavgift utvidgas till att även omfatta överträdelser av marknadsföringslagen i generell mening. Detta innebär att en näringsidkare som ägnar sig åt marknadsföring som inte stämmer överens med god marknadsföringssed, ska kunna åläggas en marknadsstörningsavgift. Exempel på detta är, enligt utredningen, att en näringsidkare kontaktar en konsument på telefon i marknadsföringssyfte trots att konsumenten har anmält sitt nummer till NIX-Telefon.

Vidare föreslår utredningen att bestämmelser om sanktionsavgift införs i lagen om avtalsvillkor i konsumentförhållanden. En näringsidkare ska kunna påföras en sanktionsavgift, om maximalt tio procent av dennes årsomsättning, om näringsidkaren använder villkor i avtal med konsumenter som är oskäliga med hänsyn till pris eller andra omständigheter.

Det föreslås även nya regler om krav på information till konsumenter i anslutning till att en näringsidkare erbjuder möjlighet till digital sökning efter erbjudanden om varor och tjänster. När en näringsidkare tillhandahåller möjligheten att söka efter produkter från olika näringsidkare eller konsumenter, måste information lämnas om vilka parametrar som främst bestämmer rankningen mellan de presenterade produkterna, inräknat den inbördes vikten mellan parametrarna. Det framhålls att transparensen kring använda parametrar ska komma till användning vid sökmöjligheter avseende bland annat resor och fritidsaktiviteter.

Nya informationskrav föreslås också avseende exempelvis konsumentrecensioner och prissänkningar. Näringsidkare måste informera om processer och rutiner finns för att säkerställa att recensioner härrör från faktiska konsumenter och, om sådana processer och rutiner har införts, hur kontrollerna genomförs och hur recensionerna behandlas, exempelvis om både positiva och negativa recensioner publiceras. Utredningen föreslår även att en näringsidkare, i samband med att information lämnas om en prissänkning, också måste lämna information om produktens tidigare pris.

 

Delbetänkandet, Ett moderniserat konsumentskydd, SOU 2021:17, hittar du här.

Om du har frågor med anledning av förslaget eller vill veta mer om reglerna för konsumentskydd är du välkommen att kontakta, Ulrika Geissler, advokat och partner, eller Elin Jungbeck, biträdande jurist, på TIME DANOWSKY Advokatbyrå.