klienters Media och IP

Europadomstolens stora kammare överprövar mål om pressfrihet och ”rätten att bli glömd”

I ett pressmeddelande som publicerats på Europadomstolens hemsida under måndagen framgår att målet Hurbain mot Belgien – som berör gränsdragningen mellan yttrandefriheten och ”rätten att bli glömd” – kommer att överprövas av Europadomstolens stora kammare.

I juni i år meddelade Europadomstolen för mänskliga rättigheter (Europadomstolen) sin dom i målet Hurbain mot Belgien (nr 57292/16). Utslaget blev omdiskuterat: inte minst eftersom det aktualiserade gränsdragningen mellan yttrande- och pressfriheten å ena sidan, och rätten till privatliv – eller ”rätten att bli glömd” – å andra sidan.

Målet i Europadomstolen hade föregåtts av en nationell rättsprocess i Belgien, varigenom Patrick Hurbain, utgivare av dagstidningen Le Soir, hade ålagts att anonymisera en artikel i tidningens digitala arkiv. Artikeln, som ursprungligen hade publicerats år 1994, handlade om en man som orsakat en dödlig trafikolycka. I artikeln namngavs föraren. Efter att artikeln drygt tio år senare gjorts tillgänglig på internet vände sig föraren till domstol och begärde, med stöd av den så kallade ”rätten att bli glömd”, att artikeln skulle anonymiseras.

Patrick Hurbain vände sig till Europadomstolen och anförde att det belgiska domstolsavgörandet stod i strid med yttrandefriheten enligt artikel 10 i Europakonventionen.

Europadomstolen noterade bland annat att den digitaliserade artikeln hade gjorts tillgänglig på internet flera år efter att händelsen rapporterats i tidningen. Efter en intresseavvägning fann Europadomstolen att anonymiseringsåläggandet i det aktuella fallet hade utgjort en rättfärdigad inskränkning av yttrandefriheten. Det belgiska domstolsavgörandet utgjorde därmed inget brott mot Europakonventionen.

En av de sju domare som deltog i avgörandet reserverade sig mot utslaget i en skiljaktig mening, och ansåg för egen del att anonymiseringsföreläggandet skulle betraktas som en kränkning av konventionens artikel 10. Den skiljaktige domaren betonade särskilt vikten av att upprätthålla integriteten i tidningarnas arkiv – och ansåg att den namngivne förarens intresse i stället kunde tillmötesgås genom att artikeln avindexerades från sökmotorer där artikeln förekom.

Nu står det klart att Europadomstolens avgörande kommer att överprövas av Europadomstolens stora kammare (”Grand Chamber”). En prövning i Grand Chamber förbehålls ofta mål som är av stor principiell betydelse, eller mål där utslaget kan innebära en förändring av redan etablerad praxis. Vid prövningen deltar 17 domare – vars avgörande inte går att överklaga.

Europadomstolens pressmeddelande om prövningstillståndet finns att ladda ner här.