korttidspermittering

EU-kommissionen presenterar handlingsplan för plattformsansvar

Tidigare i år meddelade EU-kommissionen att den påbörjar en översyn av regelverken för onlineplattformars ansvar för användargenererat innehåll. Kommissionens initiativ, som förväntas leda till ny EU-lagstiftning under benämningen ”Digital Services Act”, har under veckan sammanfattats i en handlingsplan. Nu välkomnar kommissionen allmänhetens synpunkter på handlingsplanen och det fortsatta lagstiftningsarbetet.

För snart 20 år sedan trädde EU:s e-handelsdirektiv (2000/31/EG) i kraft. Direktivet föreskriver bland annat ansvarsfrihet för tjänsteleverantörer på internet i samband med att sådana aktörer lagrar och överför information från sina slutanvändare. Sedan millennieskiftet har direktivet utgjort den huvudsakliga grunden för lagstiftning i medlemsstaterna – såväl för internetleverantörer som för leverantörer av hostingtjänster och onlineplattformar, inräknat aktörer såsom Twitter och Facebook. I Sverige är direktivet genomfört genom lagen (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster.

I sin handlingsplan framhåller EU-kommissionen att en översyn är nödvändig mot bakgrund av bland annat den omfattande teknikutveckling som skett sedan e-handelsdirektivets ikraftträdande, men även på grund av de splittrade ansvarsregler som kommer till uttryck i medlemsstaternas nationella lagstiftningar. Kommissionen betonar den ökade betydelse som onlineplattformar fått för fri åsiktsbildning och gränsöverskridande handel, men observerar samtidigt att plattformarna i allt högre utsträckning riskerar att tas i anspråk för att sprida desinformation och brottsligt material. Enligt handlingsplanen utgör sökmotorer, digitala marknadsplatser, sociala medier och olika delningstjänster för medieinnehåll exempel på onlineplattformar.

Under senare år har EU:s strategi varit att försöka reglera onlineplattformar genom meddelande av icke-bindande riktlinjer och genom medverkan i samregleringslösningar med plattformsleverantörerna. Ett exempel är kommissionens rekommendation den 1 mars 2018 om åtgärder för att bekämpa olagligt innehåll online, som du hittar här. Kommissionen har dock varit tydlig med att tvingande regler kan införas om riktlinjerna inte ger resultat.

I den nya handlingsplanen presenterar kommissionen två alternativa strategier för en framtida reglering.

Den ena strategin bygger på att 2018 års rekommendation omvandlas till bindande lagstiftning, vilket skulle skapa ett tvingande system för bland annat innehållsflaggning och klagomålshantering på plattformarna.

Den andra strategin är inriktad på en mer genomgripande översyn av bestämmelserna om ansvarsfrihet i e-handelsdirektivet. Strategin skulle syfta till att förtydliga plattformarsleverantörernas ansvar för användargenererat innehåll, fastställa leverantörernas skyldigheter att identifiera och radera olagligt material samt adressera de särskilda problem som är förknippade med algoritmisk och automatiserad innehållsmoderering, såsom spridning av propaganda och desinformation. Detta alternativ skulle också ta sikte på onlineplattformar som är etablerade utanför EU, men som riktar sig mot den europeiska marknaden.

Båda alternativen föreslås kompletteras med regler om tillsyn, sanktioner och rättsmedel.

Kommissionens handlingsplan ligger nu öppen för allmänhetens synpunkter fram till den 8 september i år. Kommissionen förväntas därefter återkomma med förslag på lagstiftning före kommande årsskifte.

Mer information om kommissionens handlingsplan hittar du här.

Om du vill veta mer om EU-kommissionens planer på ny lagstiftning för onlineplattformar eller har andra frågor om IT-lagstiftning är du välkomna att kontakta Esa Kymäläinen, partner på TIME DANOWSKY Advokatbyrå.