EU-kommissionen antar nya standardavtalsklausuler

Den 4:e juni, drygt tre år efter att GDPR trädde ikraft, har EU-kommissionen antagit nya versioner av standardavtalsklausuler. Antagandet omfattar dels standardavtalsklausuler avseende avtalsregleringen mellan en personuppgiftsansvarig och ett personuppgiftsbiträde (dvs. ett biträdesavtal), dels standardavtalsklausuler för överföringar av personuppgifter till tredjeland.

Standardavtalsklausulerna avseende tredjelandsöverföringar utgör ett standardiserat avtalsdokument som kan tillämpas som rättslig grund för överföringar av data till ett tredje land. Vanligtvis inkorporeras klausulerna i biträdesavtalet mellan en personuppgiftsansvarig och ett personuppgiftsbiträde. De fram tills nu gällande standardavtalsklausulerna togs fram under det tidigare gällande direktivet och det har således funnits ett behov av att uppdatera avtalsklausulerna efter den nya förordningen.

Ett utkast till standardavtalsklausulerna publicerades i november 2020 för feedback från allmänheten fram till december samma år. Sedan dess har bl.a. Europeiska Dataskyddsstyrelsen och Europeiska Datatillsynsmannen lämnat sina synpunkter på avtalsklausulerna. Dessa synpunkter tillsammans med synpunkter från allmänheten har tagits i beaktande i utformningen av det nu slutliga resultatet av klausulerna. Även den senaste utvecklingen i praxis, dvs. Schrems II-domen från sommaren 2020, har tagits i beaktande inför publiceringen av den slutliga versionen.

De övergripande nyheterna i de nya standardavtalsklausuler är bl.a. att klausulerna är uppdaterade i enlighet med bestämmelserna i GDPR och möjliggör en större flexibilitet då det standardiserade avtalsdokumentet kan tillämpas för flera olika överföringsscenarier och för fler än två parter att ingå klausulerna.

De äldre versionerna av standardavtalsklausuler avseende tredjelandsöverföringar får tillämpas under en övergångsperiod på 18 månader. Därefter ska de nya klausulerna har ingåtts mellan parter där tredjelandsöverföringar av personuppgifter förekommer.

Beslutet om EU-kommissionens implementeringen samt de nya standardavtalsklausulerna avseende tredjelandsöverföringar hittar du här.

Om du har några frågor med anledning av de nya standardavtalsklausulerna eller vill veta mer om tredjelandsöverföringar är du välkommen att kontakta Fredrik Ståhl, advokat och partner, eller Caroline Lorentzen, biträdande jurist, på TIME DANOWSKY Advokatbyrå.