Efter Brexit – nytt handels- och samarbetsavtal mellan EU och Storbritannien

Den 1 januari 2021 trädde ett nytt handels-och samarbetsavtal mellan Europeiska unionen (EU) och Storbritannien i kraft. Avtalet reglerar partnernas framtida samarbete mot bakgrund av Storbritanniens utträde från den inre marknaden och tullunionen.

I det utträdesavtal som tecknades i oktober 2019 mellan EU och Storbritannien till följd av Storbritanniens utträde ur EU, föreskrevs bland annat att Storbritannien upphör att vara medlem i EU per den 1 februari 2020. Enligt utträdesavtalet skulle EU-rättsliga regler dock fortsätta att gälla för Storbritanniens del under en övergångsperiod fram till den 31 december 2020.

Genom Storbritanniens utträde separerades marknaderna i det landet och resterande EU-stater, såsom Sverige. För att i möjligaste mån upprätthålla rörligheten av varor, tjänster och enskilda personer mellan marknaderna, har det varit angeläget för parterna att komma överens om ett framtida samarbete även i tiden efter den övergångsperiod som följer av utträdesavtalet. Resultatet blev det handels-och samarbetsavtal som ingicks den 24 december 2020 (”Samarbetsavtalet”) och som trädde ikraft den 1 januari 2021. Samarbetsavtalet gäller provisoriskt fram till den 28 februari 2021, vid vilken tidpunkt det förväntas vara slutligen godkänt av alla berörda parter.

Storbritanniens utträde ur EU:s inre marknad och tullunion innebär omfattande förändringar på en rad sakområden. EU-rättsliga regler inom exempelvis områdena för import-/exportrestriktioner, bolagsrätt, mervärdesskatt, konkurrensrätt, statligt stöd, upphovsrätt, elektronisk kommunikation/handel och utstationering av arbetstagare är inte längre direkt tillämpliga i och/eller relation till Storbritannien. På EU-kommissionens hemsida finns sammanställningar över påverkan för ett stort antal branscher av Storbritanniens utträde – s k branschspecifika tillkännagivanden – vilka du finner här.

I det följande uppmärksammas hur några få, men praktiskt betydelsefulla, sakområden kommer att påverkas av Storbritanniens utträde och Samarbetsavtalet.

Handel med varor och tjänster

Företag som exporterar och importerar varor mellan EU och Storbritannien ska även fortsättningsvis kunna föra varor tullfritt mellan marknaderna förutsatt att varorna uppfyller de s k ursprungsreglerna i Samarbetsavtalet. Nämnda regler ställer krav på viss grad av bearbetning av en vara i en EU-stat eller Storbritannien (eller både och) för att uppnå ursprungsstandard. Om ursprungsreglerna inte uppfylls för vissa varor, gäller EU:s gemensamma tulltaxa vid import av varor från Storbritannien respektive brittisk tulltaxa vid export av varor till Storbritannien.

Storbritanniens utträde ur EU innebär att den inre marknadens princip om ömsesidigt erkännande inte längre är tillämplig på s k reglerade tjänster, t ex bank-, betal- och e-handelstjänster. Inom EU etablerade leverantörer av reglerade tjänster måste därför räkna med att brittiska tillstånd behöver erhållas för förekommande verksamheter i Storbritannien. Motsvarande begränsningar i friheten att tillhandhålla tjänster mellan marknaderna gäller också för leverantörer av informationssamhällets tjänster.

Inom området för finansiella tjänster förväntas EU och Storbritannien under våren 2021 att upprätta ett gemensamt ramverk för samverkan vid reglering av sådana tjänster.

Dataskydd och överföringar av personuppgifter

Genom Storbritanniens utträde ur EU är dataskyddsförordningen (GDPR) inte längre direkt tillämplig i det landet, liksom är Storbritannien ett s k tredje land i GDPR:s mening. Storbritannien har dock implementerat en nationell lag – UK Data Protection Act – vilken avspeglar GDPR:s huvudprinciper.

Samarbetsavtalet medger att personuppgifter får överföras fritt mellan EU och Storbritannien under en begränsad period under förutsättning att Storbritannien nuvarande dataskyddslagstiftning (se ovan) förblir oförändrad. Övergångsperioden löper fram till den 30 juni 2021, vid vilken tidpunkt EU-kommissionen förutsätts ha fattat beslut om Storbritannien uppfyller kraven för s k adekvat skyddsnivå för dataskydd. Om ett sådant beslut fattas, kommer personuppgifter även fortsättningsvis kunna överföras fritt mellan EU och Storbritannien utifrån regleringarna i GDPR.

Skulle EU-kommissionen finna att Storbritannien inte uppfyller kraven för adekvat skyddsnivå, behöver organisationer i tiden efter den 30 juni tillse att sådana överföringsmekanismer som anges i artikel 46 GDPR, såsom standardavtalsklausuler, är på plats innan personuppgifter överförs till landet. Det bör också noteras, med hänsyn till Europeiska dataskyddsstyrelsens nyligen antagna rekommendationer om tredjelandsöverföringar (01/2020), att det kan bli aktuellt att vidta vissa ytterligare skyddsåtgärder kring dataöverföringar om ett beslut om adekvat skyddsnivå inte fattas för Storbritanniens del.

Bestämmelserna om överföringar av personuppgifter mellan EU och Storbritannien finns i Samarbetsavtalets artikel FINPROV.10A.

Varumärkesskydd

Med verkan från den 1 januari 2021 omvandlas per automatik redan registrerade EU-varumärken och internationella registreringar (enligt det s k Madridprotokollet) vilka designerats för EU-området, till nationella brittiska varumärkesregistreringar såvitt avser märkets skydd i Storbritannien. Sådana brittiska registreringar kommer att motsvara EU-designeringen, d v s omfatta samma varor och tjänster samt ha samma ansöknings-, eventuell prioritets-, registrerings- och förnyelsedatum som den ursprungliga registreringen. Registreringen i fråga kommer att tilldelas ett särskilt nationellt brittiskt registreringsnummer.

Genom Storbritanniens utträde ur EU, kommer en ansökan om ett EU-varumärke inte längre att omfatta Storbritannien. Den som har lämnat in en ansökan om ett EU-varumärke innan årsskiftet har dock möjlighet att senast i september 2021 komplettera med en ansökan om registrering av en motsvarande nationell rättighet i Storbritannien. En sådan separat ansökan kommer att handläggas i enlighet med brittisk lag och tilldelas ett särskilt nationellt ansökningsnummer.

Samarbetsavtalet mellan EU och Storbritannien hittar du här.

Om du vill veta mer om Samarbetsavtalet är du välkomna att kontakta Esa Kymäläinen, advokat och partner, på TIME DANOWSKY Advokatbyrå. Vid frågor om varumärkesrättigheter, ber vi dig att kontakta advokat Maria Häägg på TIME DANOWSKY Advokatbyrå.