Dom om annonssäljares rätt till avgångsvederlag vid uppdragets upphörande

I Svea hovrätts dom den 5 november prövades om lagen om handelsagentur kan tillämpas på ett avtal om annonsförsäljning i en tidning samt om annonsförsäljaren i så fall har rätt till s k avgångsvederlag vid uppdragets upphörande. Hovrätten anser att båda frågorna ska besvaras nekande.

Lokaldelen i Sverige AB hade under ca 20 års tid haft i uppdrag att sälja annonsutrymme i Arbetsförmedlingens tidning Platsjournalen. Uppdraget avslutades 2016 med anledning av att myndigheten upphandlat en motsvarande tjänst av ett annat företag. Efter uppdragets upphörande krävde Lokaldelen ersättning från Arbetsförmedlingen i form av dels avgångsvederlag för den kundbas som bolaget upparbetat och överfört till myndigheten, dels skadestånd för uteblivna provisioner under den uppsägningstid som bolaget ansåg sig berättigat till. Ersättningskraven uppgick sammanlagt till drygt 21 miljoner kronor.

Vid tiden för talans väckande hade Lokaldelen överlåtit sin fordran till annat bolag (FCR Media Group med säte i Estland). Det senare bolaget var således part i domstolsprocessen.

Som grund för sin rätt till ersättning stödde sig bolaget på lagen (1991:351) om handelsagentur. Enligt lagen har den som i annans namn, självständigt och varaktigt verkar för inköp eller försäljning av varor under vissa omständigheter rätt till avgångsvederlag vid avtalets upphörande. Vederlaget kan maximalt uppgå till motsvarande ett års avtalsenlig ersättning. Lagen innehåller även särskilda uppsägningstider och bestämmelser om handelsagentens rätt till skadestånd vid förtida upphörande.

Svea hovrätt bedömer, i likhet med Stockholms tingsrätt, att annonsutrymme i en tidning inte är en vara i lagens mening. En vara ska istället förstås som lösöre i betydelsen fysiska föremål och saker.

Svea hovrätt anser att lagen inte heller kan tillämpas på ett vidare sätt än vad som framgår av ordalydelsen (s k analog tillämpning). Här framhåller domstolen att lagen om handelsagentur är en utpräglad skyddslagstiftning. Lagen avser att skydda vissa typer av uppdragstagare och kan därför inte tillämpas extensivt. I det aktuella fallet hade parterna dessutom kommit överens om att ersättning för annonsförsäljningen skulle utgå enbart i form av provision. Avtalet saknade bestämmelser om avgångsvederlag.

Hovrätten konstaterar att bestämmelserna om avgångsvederlag samt viss uppsägningstid enligt lagen om handelsagentur inte kan tillämpas på sådant försäljningsuppdrag som Lokaldelen utfört, varför bolagets talan lämnas utan bifall.

(Svea hovrätts dom den 5 november 2019 i mål T 5732-18)