Advokat Peter Danowsky tilldelas Svenska Samernas Riksförbunds hederspris

Peter Danowsky har under veckan fått ta emot Svenska samernas riksförbunds (SSR) hederspris för sina insatser som ombud i Girjas-målet.

SSR:s årliga hederspris tilldelas till en person som gjort förtjänstfulla insatser för att sprida inspiration och kunskaper av betydelse för utvecklingen av samiskt näringsliv och samiskt samhällsliv. Årets hederpris – som delades ut under SSR:s landsmöte i Skellefteå under veckan – tilldelas advokat Peter Danowsky på TIME DANOWSKY Advokatbyrå. Landsmötets motivering till priset löd:

”Advokat Peter Danowsky, Stockholm, tilldelades uppdraget att företräda Girjas sameby i sin talan mot staten. Med sin stora kompetens och yrkesskicklighet har advokat Peter Danowsky varit starkt bidragande till framgången i Girjasmålet.

Advokat Peter Danowsky har under den långa rättsprocessen som pågick under tolv år visat en stor ödmjukhet och respekt i samarbetet med både Girjas sameby och SSR. Hans engagemang, nyfikenhet och tålamod har sträckt sig långt utanför juridikens ramar, något som uppskattats av samtliga parter som varit involverade i denna unika rättsprocess.

Genom sitt djupa och tålmodiga engagemang i denna långvariga process gentemot svenska staten har advokat Peter Danowsky bidragit till att skriva ett nytt kapitel i den samiska rättshistorien, och samtidigt flyttat fram positionerna för urfolksrätten både nationellt och internationellt.”

Högsta domstolens dom i Girjas-målet föll den 23 januari 2020. I domen konstaterar Högsta domstolen att Girjas sameby, på grund av urminnes hävd, har ensamrätt att upplåta småviltsjakt och fiske på samebyns område utan statens samtycke – och att staten saknar motsvarande rätt. Efter domen har regeringen tillsatt en parlamentarisk kommitté med uppdrag att se över lagstiftningen på området.

Peter Danowsky företrädde Girjas sameby under förhandlingarna i tingsrätten, hovrätten och Högsta domstolen. Processen varande under mer än ett decennium.

– Det känns fantastiskt roligt, och varmt och fint. Jag värderar det här priset – och den vänskap som uppstått med Girjas, och med enskilda personer, och den samiska kulturen – oerhört högt. Så jag är mycket tacksam, säger Peter Danowsky i en kommentar till Sveriges Radio.