Ekonomiska stöd till kultur- och mediasektorerna med anledning av covid-19

Regeringen har, genom en förordning som började gälla den 27 april, beslutat att anslå 500 miljoner kronor i statligt stöd för kulturevenemang som ställts in eller skjutits upp med anledning av covid-19. Tidigare i april föreslog regeringen att också massmedier ska få utökat ekonomiskt stöd, genom att det statliga mediestödet ska utökas med 200 miljoner kronor.

Nytt statligt stöd till arrangörer av kulturevenemang
I slutet på mars meddelade regeringen förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 personer. Förbudet och de rådande förhållandena i övrigt har inneburit att arrangörer av bland annat konserter, teaterföreställningar, utställningar, föreläsningar och filmvisningar tvingats ställa in eller flytta fram sina evenemang.

Konsekvenserna för arrangörer av kulturevenemang har, enligt regeringen, föranlett ett behov av ett särskilt stöd. Det nya stödet syftar till att kompensera för intäktsbortfall eller merkostnader som drabbat bland annat arrangörer, biografägare och konstnärligt verksamma aktörer som arbetat med eller skulle ha medverkat i ett evenemang som ställts in.

Förutsättningarna för att kunna erhålla stöd är att evenemanget skulle ha anordnats för allmänheten senast den 31 maj 2020, att evenemanget offentliggjorts eller fastställts i en plan och att evenemanget inte kommer att hållas före nämnt datum.

Stödet ska fördelas med 370 miljoner av Statens kulturråd, 50 miljoner av Svenska filminstitutet, 70 miljoner av Konstnärsnämnden och 10 miljoner av Sveriges författarfond. Medlen ska tilldelas med hänsyn till varje sökandes behov av ekonomiskt stöd och mångfalden av kulturella uttryck.

Information om ansökans innehåll och om ansökningstider finns hos respektive administratör. Notera att ansökningstiden i vissa fall är mycket kort.

Utökat statligt mediestöd
Utbrottet av covid-19 har för många massmedieföretag medfört kraftigt minskade annonsintäkter. Samtidigt har allmänhetens efterfrågan och behov av nyheter tilltagit markant.

Regeringen har därför lämnat förslag om att det årliga mediestödet enligt mediestödsförordningen (2018:2053) höjs med 200 miljoner kronor. Det tillkommande mediestödet föreslås för innevarande år fördelas så att 150 miljoner kronor avsätts till ett tillfälligt distributionsstöd till alla papperstidningar, oavsett distributionssätt, samt resterande 50 miljoner kronor tillförs stöden för lokal journalistik.

Vidare föreslår regeringen att redan beslutat presstöd ska kunna betalas ut i förskott samt att kravet på att dagstidningar måste ha 55 procent eget redaktionellt material för att få stöd, upphävs tillfälligt.

Riksdagen förväntas fatta beslut om förslaget om höjt årligt mediestöd, såsom en del av den nyligen presenterade vårbudgeten, den 17 juni 2020.

Regeringens förordning (2020:246) om statligt stöd för kulturevenemang som har ställts in eller skjutits upp med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19 hittar du här.

Regeringens pressmeddelande den 3 april om stöd till medierna med anledning av coronavirusets spridning hittar du här.