Förslag på kommande tillfälliga åtgärder för att underlätta genomförande av bolags- och föreningsstämmor

Justitiedepartementet har nyligen berett ett antal aktörer tillfälle att yttra sig över ett utkast till lagrådsremiss benämnt ”Tillfälliga åtgärder för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor”.

I utkastet föreslås en ny tillfällig lag för att underlätta för bolag och föreningar att genomföra bolagsstämmor och föreningsstämmor på ett sätt som minskar risken för smittspridning, med anledning av situationen med Corona-viruset.

Aktiebolagslagen tillåter inte att aktiebolag samlar in fullmakter eller ordnar en poströstningsmöjlighet om inte bolaget har bestämmelser om det i sin bolagsordning. Det är dock få bolag som har det och som utgångspunkt måste därför aktieägare ha möjlighet att fysiskt delta i stämmolokalen. Det är mot denna bakgrund det nu föreslås att möjligheten till fullmaktsinsamling, poströstning och deltagande genom ombud vid bolags- och föreningsstämmor utökas. För aktiebolag innebär förslaget att bolagets styrelse får besluta dels att bolaget får samla in fullmakter från aktieägarna, dels att aktieägare ska ges möjlighet att utöva sin rösträtt per post, även om sådana möjligheter inte anges i bolagsordningen.

Samtliga remissinstanser tillstyrker förslaget eller lämnar det utan synpunkt. Flera remissinstanser anser även att förslaget bör utökas till att också ge styrelsen rätt att besluta att poströstning ska användas av de aktieägare som önskar rösta för sina aktier; detta för att ge styrelserna rättslig möjlighet att säkerställa att bolagsstämma kan äga rum utan fysiskt deltagande.

Beslut väntas fattas av riksdagen den 30 mars 2020 och den tillfälliga lagen ska då börja gälla den 15 april samma år och upphöra att gälla vid utgången av 2020.

Om ni vill veta mer eller har frågor i övrigt om bolagsstämmor är ni välkomna att kontakta Mikael Nelson, ansvarig för Corporate Commercial på TIME DANOWSKY Advokatbyrå.